Certyfikacja personelu na podstawie normy
PN-EN ISO/IEC 17024 ze szczególnym  uwzględnieniem personelu badań nieniszczących
wg PN-EN ISO 9712

Personel

Wykładowca: Marta Wojas

Cele szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych potwierdzaniem kwalifikacji/ certyfikacją personelu, w szczególności personelu badań nieniszczących. Skierowane jest przede wszystkim do pracodawców osób kandydujących i certyfikowanych.
Opracowanie programów certyfikacji, czyli sposobu kwalifikowania osób w odpowiedzi na stale zwiększające się tempo innowacji technicznych i rosnące wyspecjalizowanie personelu może kompensować różnice w edukacji i szkoleniu, i w ten sposób ułatwiać funkcjonowanie światowego rynku pracy. Rozwiązania alternatywne wobec certyfikacji mogą być nadal potrzebne tam, gdzie w grę wchodzą służby publiczne i działania oficjalne lub rządowe.
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu potwierdzania kompetencji osób wg zasad przedstawionych w PN-EN ISO/IEC 17024 Ocena zgodności –- Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby. W szkoleniu przedstawione zostaną również wymagania normy PN-EN ISO 9712 Badania nieniszczące – Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących z podkreśleniem odpowiedzialności stron procesu certyfikacji, a w szczególności pracodawców, kandydatów i osób certyfikowanych.

Zagadnienia:
• Podstawowe pojęcia związane z kompetencjami osób
• Potwierdzanie kompetencji i certyfikacja
• Komu i kiedy potrzebny jest certyfikat?
• Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17024
• Certyfikacja personelu badań nieniszczących – odpowiedzialności stron zainteresowanych
  certyfikacją
• Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 9712

Uczestnicy otrzymają:
• materiały szkoleniowe (nie zawierają norm i przepisów);
• rabat na zakup norm – 20%;
• zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8:00 - 15:30)

Cena szkolenia: 490,00 zł netto + 23% VAT/osobę

W cenę wliczone są: poczęstunki w trakcie przerw i obiad.
 
Miejsce szkolenia:
Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

 
 
Przyjmowanie zgłoszeń: 
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie interaktywnego formularza zgłoszenia. Formularz można również wydrukować i przesłać faksem na numer: 22 55 67 786 lub mailem: szkolenia@pkn.pl
 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Forma płatności: 
Przelewem na konto NBP O/O Warszawa 78 1010 1010 0050 6322 3100 0000 po otrzymaniu potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia. 
Ww. potwierdzenie wysyłane jest na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.