Dyrektywy i normy zharmonizowane w systemie bezpieczeństwa urządzeń technicznych w Unii Europejskiej

Dyrektywy i normy zharmonizowane

Wykładowca: Marta Wojas

Cele szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy szukają wiedzy niezbędnej do funkcjonowania na rynku unijnym. Przybliża tematykę przepisów prawa europejskiego dotyczącego urządzeń technicznych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa ich eksploatacji. Przydatne będzie również dla wszystkich stron uczestniczących w procesie oceny zgodności.
Szkolenie  opracowano na podstawie wymagań odpowiednich dokumentów prawnych, które zostały zawarte w materiałach szkoleniowych.

Zagadnienia:
• Przepisy prawa europejskiego – podział oraz wdrażanie i stosowanie  przez państwa
  członkowskie UE
• Definicje  pojęć  dotyczących  tematyki  szkolenia  –  dyrektywy  Nowego/Globalnego
  podejścia, normy zharmonizowane itp.
• Omówienie wymagań prawnych Unii Europejskiej i Polski – dyrektywy Nowego podejścia,
  krajowe przepisy prawne wdrażające postanowienia dyrektyw
• Ocena zgodności – procedury oceny zgodności i obowiązki stron uczestniczących w procesie
• Oznakowanie CE
• Jak spełnić wymagania zasadnicze dyrektyw – normy zharmonizowane

Uczestnicy otrzymają:
• materiały szkoleniowe (nie zawierają norm i przepisów);
• rabat na zakup norm – 20%;
• zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia.

Terminy szkoleń:
• 12.12.2018 r.
• 14.03.2019  
• 16.05.2019

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8:00 - 15:30)

Cena szkolenia: 490,00 zł netto + 23%VAT/osobę

W cenę wliczone są: poczęstunki w trakcie przerw i obiad.


Miejsce szkolenia:
Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

 
 

 

Przyjmowanie zgłoszeń: 
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie interaktywnego formularza zgłoszenia. Formularz można również wydrukować i przesłać faksem na numer: 22 55 67 786 lub mailem: szkolenia@pkn.pl
 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Forma płatności: 
Przelewem na konto NBP O/O Warszawa 78 1010 1010 0050 6322 3100 0000 po otrzymaniu potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia. 
Ww. potwierdzenie wysyłane jest na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.