Konsultacje w zakresie migracji funkcjonujących w organizacjach SZBHP na wymagania
nowej normy PN-ISO 45001:2018-06 – warsztaty szkoleniowe

 

Pracownicy biura
fot. Adobe Stock

Wykładowca: Andrzej Kowalkow

Cel szkolenia
Zapoznanie uczestników warsztatów z wymaganiami nowej normy PN-ISO 45001:2018-06 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wymagania i wytyczne stosowania.
Analiza luk w obecnie funkcjonującym SZBHP, opracowanie harmonogramu prac uzupełniających oraz praktyczne rekomendacje ich uzupełnienia i wdrożenia dostosowane do potrzeb uczestników.

Zagadnienia
Zakres warsztatów szkoleniowo-konsultacyjnych:

 1. Przegląd wymagań nowej normy PN ISO 45001:2018-06 w porównaniu z normami OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004 w tym:
 • określenie czynników wewn. i zewn. związanych z procesami BHP; 
 • określenie zainteresowanych stron wew. / otoczenie bliskie -  zew. / otoczenie dalekie;
 • określenie, ocenę i wdrożenie ryzyk i szans oraz działań z nich wynikających;
 • role w organizacji;
 • udział i konsultacje pracowników;
 • planowanie sterowania operacyjnego;
 • outsourcing, zakupy, wykonawców;
 • monitorowanie, pomiary, analizy i oceny;
 • weryfikacja udokumentowanych informacji;
 • wytyczne prowadzenie auditów;
 • proces ciągłego doskonalenia.
 1. Analiza luk na podstawie dokumentacji systemów zarządzania uczestników warsztatów.
 2. Opracowanie i udokumentowanie procesu(-ów) BHP.
 3. Wypracowanie praktycznych rekomendacji uzupełnienia luk systemów zarządzania dostosowanych do potrzeb uczestników.


Uczestnicy otrzymają:

Czas trwania szkolenia: 2 dni (8.30 – 15.30)