Słownik akronimów

AON Akademia Obrony Narodowej
BIP Biuletyn Informacji Publicznej
CIE Centrum Informacji Europejskiej
CIOP-PIB Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
COBRO-IBO Centralny Ośrodek Badawczy Opakowań – Instytut Badawczy Opakowań
CTO Centrum Techniki Okrętowej
DNP Dyrektywa Nowego Podejścia
GDDKiA  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
GP Grupa Projektowa
GUM Główny Urząd Miar
GZ Grupa Zadaniowa
IBDiM Instytut Badawczy Dróg i  Mostów
ICHP Instytut Chemii Przemysłowej
ICHPW Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla 
ICiMB Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
IEL Instytut Elektrotechniki
IEN Instytut Energetyki
IF Instytut Farmaceutyczny
IGiK Instytut Geodezji i Kartografii
IK Instytut Kolejnictwa
IL Instytut Lotnictwa
ILiM Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
IMBiGS Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
IMN Instytut Metali Nieżelaznych
IMP Instytut Mechaniki Precyzyjnej
IMŻ Instytut Metalurgii Żelaza
INiG-PIB Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
INHORT Instytut Ogrodnictwa
INOP Instytut Obróbki Plastycznej
INS Instytut Nowych Syntez Chemicznych
IOŚ Instytut Ochrony Środowiska
IPS Instytut Przemysłu Skórzanego
IS Instytut Spawalnictwa; 
ITAM Instytut Techniki i Aparatury Medycznej
ITB  Instytut Techniki Budowlanej
ITD Instytut Technologii Drewna
ITE Instytut Technologii Elektronowej
ITME Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
ITP  Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
ITR Instytut Tele-  i Radiotechniczny
ITS Instytut Transportu Samochodowego
ITWL Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
IW Instytut Włókiennictwa
JCW Jednostka Certyfikująca Wyroby
KE Komisja Europejska
KIG Krajowa Izba Gospodarcza
KNT Karta nowego tematu
KPT Karta propozycji tematu
KO Komórka organizacyjna
KT Komitet Techniczny
KZ Komitet Zadaniowy
MŚP Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
NATO Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
NIK Najwyższa Izba Kontroli
NIL Naczelna Izba Lekarska
NOT Naczelna Organizacja Techniczna
NP „Nowe Podejście (do normalizacji)"
OB Ocena bieżąca
OT Organy Techniczne PKN: Rada Sektorowa, Komitet Techniczny, Komitet Zadaniowy, Podkomitet Techniczny
PCA Polskie Centrum Akredytacji
PCBC Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
PD KT Plan działania KT
PD KZ Plan działania KZ
PDN Polski Dokument Normalizacyjny
PIIT Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
PIAP Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji
PIMR Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
PK Podkomitet Techniczny
PKN Polski Komitet Normalizacyjny 
PN Polska Norma
POiD Związek Polskie Okna i Drzwi
POLALARM Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Systemów Zabezpieczeń
POLSPAR Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki 
PR Prezes PKN
PPN Program Prac Normalizacyjnych
PROPAK Stowarzyszenie Producentów i Użytkowników Materiałów Opakowaniowych i Opakowań
PZITB Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
PZN Polski Zasób Normalizacyjny
RCL Rządowe Centrum Legislacji
RGIB Rada Główna Instytutów Badawczych
RN Rada Normalizacyjna
RS Rada Sektorowa
SCH Sektor Chemii
SCSPU System Cyfrowej Sprzedaży Produktów  i Usług
SEK Sektor Elektroniki
Sektor WPN komórka organizacyjna realizująca zadania merytoryczne PKN, wydzielona w ramach WPN
SEL Sektor Elektryki
SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
SET Sektor Elektrotechniki
SGP Stowarzyszenie Geodetów Polskich
SITG Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
SGR Sektor Górnictwa
SITO Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
SHT Sektor Hutnictwa
SITP Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
SITPChem Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego 
SITPNiG Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
SITR Stowarzyszenie Naukowo–Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa
SITSPOŻ Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego
SITWM Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
SKP Stowarzyszenie Kominy Polskie
SKT Sekcja Techniczna
SLT Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
SMC Sektor Maszyn i Inżynierii
SN Sektor Normalizacyjny
SNI Sektor Nanotechnologii i Innowacji
SOB Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
SPB Stowarzyszenie Producentów Betonów
SPBT Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego
SPC Stowarzyszenie Producentów Cementu
SPP Stowarzyszenie Papierników Polskich
SPU Sektor Produktów Powszechnego Użytku
SRZ Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
STC Stowarzyszenie Techników Cukrowników
STI Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
STOP Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich
SUS Sektor Usług
SWP Stowarzyszenie Włókienników Polskich
SZBI System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
SZJ System Zarządzania Jakością
SZP Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
SZŚ Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
TN Temat normalizacyjny
UE Unia Europejska
UKE Urząd Komunikacji Elektronicznej
UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
URE Urząd Regulacji Energetyki
WCNJiK Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości I Kodyfikacji
WE Wspólnota Europejska
WFN Wydział Zarządzania Finansami i Rachunkowości PKN
WG Grupa Robocza – organ roboczy podlegający TC lub SC
WIF Wydział Informatyki PKN
WKO Wydział Koordynacji PKN
WME Wydział Metodyki PKN
WPN Wydział Prac Normalizacyjnych PKN
WRZ Wydział Relacji Zewnętrznych PKN
WUG Wyższy Urząd Górniczy
WWN Wydział Wydawnictw Normalizacyjnych PKN
ZPN Zastępca Prezesa PKN ds. Normalizacji 
ZPR Zespół Prawny PKN
ZSZ Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji


AA Attribute Authority
AAL Active Assisted Living (IEC)
AAMI Association for the Advancement of Medical Instrumentation
AATT Aerospace Auditor Transition Training
ABB Asea Brown Boveri
ABCL Automatic Barrier level Crossing Locally monitored by train crew
ABHS CEN-CENELEC Advisory Board for Healthcare Standards
AC Administrative circular / Alternating Current
ACA Accessory Charger Adapter
ACC-CG CEN-CENELEC Coordination Group on Adaptation to Climate Change
ACEA Advisory Committee on Environmental Aspects (IEC)
ACEC Advisory Committee on Electromagnetic Compatibility (IEC)
ACEE Advisory Committee on Energy Efficiency 
ACF Antenna Control Facility
ACER Agency for the Cooperation of Energy Regulators 
ACLR Adjacent Channel Leakage Power Ratio
ACOP Approved Code of Practice
ACOS Advisory Committee on Safety (IEC)
ACSE Association Control Service Element
ACTAD Advisory Committee on Electricity Transmission and Distribution
ACTE Approvals Committee for Terminal Equipment (in the EC Commission)
ADC Automatic Data Capture / Analog to Digital Converter
ADC / AIDC Automatic Identification and Data Capture
Add Addendum
AdES Advanced Electronic Signature
ADIS Approved for FDIS
ADLNB Association of Designated Laboratories and Notified Bodies
ADR L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route / European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ADSL    Asymmetrical Digital Subscriber Line
AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación/
The Spanish Association for Standardization and Certification
AF Audio Frequency
AFC Automatic Frequency Control
AFD Additional Functionality Devices
AFNOR Association Française de Normalisation
French Association for Standardization
AFSEC African Electrotechnical Standardardization Commission
AG General Assembly/ Advisory Group (IEC)
ahG ad hoc Group
AI Application Identifier
AID    Application Identifier
AIE European Association of Electrical Contractors
AIE L'Agence internationale de l'énergie/ The International Energy Agency
AIM Association for Automatic Identification and Mobility
AIMDD Active Implantable Medical Devices Directive
AIS Automatic Identification System
AIS-SART AIS Search and Rescue Transmitter
AISE Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'entretien/
International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products
AISI American Iron and Steel Institute
ALARP as low as reasonably practicable
ALC automatic level control
ALC Approximate Lethal Concentration
AM Additive Manufacturing/ Amplitude Modulation
AMDEA Association of Manufacturers of Domestic Appliances
AMN Asociación Mercosur de Normalización/ MERCOSUR Standardization Association
AMSS Aeronautical Mobile Satellite Service
ANEC European Consumer Voice in Standardization
ANIE Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche ed Elettroniche/
National federation of electrotechnical and electronic companies
ANSI American National Standards Institute
ANW Approved New Work (IEC)
AOAC Association of Official Agricultural Chemists
AOCS American Oil Chemists' Society
AOPD Active opto-electronic protective device
AOW Asian/Oceanic OSI Workshop
APDU Application Protocol Data Unit
API American Petroleum Institute/ Application Program Interface
AQAP Allied Quality Assurance Publications
AQL Acceptable Quality Level
AQMS Aerospace Quality Management Systems
AQRD Aerospace Quality Requirement Documents
ARGE The European Federation of Locks & Builders Hardware Manufacturers
ASB Associated Body
ASCII American Standard Code for Information Interchange
ASI Österreichisches Normungsinstitut/ The Austrian Standards Institute
ASIC Application Specific Integrated Circuit
ASD-STAN Aerospace and Defence Industries Association of Europe - Standardization
ASEM Asia-Europe Meeting
ASIC Application Specific Integrated Circuit
ASM Air Space Management
ASME American Society of Mechanical Engineers
ASN.1   Abstract Syntax Notation One
ASRO Romanian Standards Association
ASTM American Society for Testing and Materials
AT Audit test
ATPC Automatic Transmit Power Control
ATEL Acute Toxicity Exposure Limit
ATEL/ODL Acute-toxicity exposure limit or oxygen deprivation limit
ATEX Explosive Atmospheres Directive
ATFCM Air Traffic Flow and Capacity Management
ATFM Air Traffic Flow Management
ATM Air Traffic Management
ATM Asynchronous Transfer Mode
ATM Automated Teller Machine
ATS Air Traffic Service
ATCC American Type Culture Collection
AUG Automotive Users Group
AVCP Assessment and Verification of Constancy of Performance
AWI Approved Work Item
AWS American Welding Society
BA Basic appreciation level
BACS Building automation and control system
BAS The Institute for Standardization of Bosnia and Herzegovina 
BAT Best available technology
BC Bon de Commande/ mandate
BCD Binary Coded Decimal
BCR Bow Crossing Range
BCT/ BCT Bow Crossing Time/ Broadcast and Communications Technologies
BDC bottom dead centre
BEC British Electrotechnical Committee
BEF   Building Entrance Facility
BEP Best Efficiency Point
BER   Binary Encoding Rules/ Basic Encoding Rules/ Bit Error Ratio
BES Basic Electronic Signature
BHCS Button Head Cap Screw
BHN Hardness measured with a Brinell Hardness Tester
BIA Business Impact Analysis 
BIC Business identifier code
BIIT Built-in integrity tests
BIS Bulgarian Institute for Standardization/  Bureau of Indian Standards
BIPM Bureau international des poids et mesures/ International Bureau of Weights and Measures
BM Building Management    
BMC Best Measurement Capability
BMG bit-mapped graphics
BMS Building Management System
BMW Bayerische Motoren Werke
BNF Backus-Naur Form
BOSS Business Operations Support System (CEN)
BP Biometric Policy
BRIDGIT Bridging the Gap between Research and Standardization
BRAN Broadband Radio Access Networks
BRT Batch release testing
BS British Standard
BSI British Standards Institution
BSS Broadcast Satellite Service
BT Technical Board / bandwidth-time
BTM Block Type Manager
BTTF Technical Board Task Force
BTWG Technical Board Working Group
BW Bandwidth
BWA Broadband Wireless Access
CA Administrative Board /Conformity Assessment/ Certificate Authority
CAB Conformity Assessment Board (IEC)
CAC Codex Alimentarius Commission 
CACC FIN Administrative Board‘s Consultative Committee for Financial Affairs (CEN)
CACC POL Administrative Board‘s Consultative Committee for External Policy (CEN)
CAD Computer Aided Design/ Card Acceptance Device
CADES Chip and dust extraction system
CAG Chairman's Advisory Group (IEC)
CAM Computer Aided Manufacturing
CAN Controller Area Network
CANENA Council for Harmonization of Electrotechnical Standardization of the Nations of the Americas
CAOBISCO Association of Chocolate, Biscuit and Confectionery Industries of the European Union
CAPIEL European Coordinating Committee for the Associations of Manufacturers of Industrial Electrical Switchgear and Controlgear 
CAS Chemical Abstracts Service
CASCO ISO Council Committee on Conformity Assessment
CATV Community Antenna Television
CAUG Civil Aviation Users Group
CB Certification Board / Council Board (IEC) / Certification Body
CBA Cost/benefit analysis 
CBEMA Computer and Business Equipment Manufacturers Association (USA)
CBRN Chemical, biological, radiological and nuclear
CC Compilation of comments/ Common Criteria
CCA CENELEC Certification Agreement
CCB CEN Certification Board
CCD Component Data Dictionary (IEC)
CCMC CEN-CENELEC Management Centre
CCRP Command and Control Research Program / Consistent common reference point
CCS Control Command and Signalling
CCTV Closed Circuit TV
CDP Charging Downstream Port
CD Committee Draft
CD Compact Disc
CDV Committee Draft for Voting
CEA Comité Européen des Assurances
The European insurance and reinsurance federation
CEB/BEC Comité Electrotechnique Belge/Belgisch Elektrotechnisch Comité
Belgian Electrotechnical Committee
CEC Commission of the European Communities
CECAPI European Committee of Electrical Installation Equipment Manufacturers
CECC CENELEC Electronic Components Committee
CECC CERT CECC Certification Committee
CECED European Committee of Manufacturers of Domestic Equipment
CECIMO European Committee for Cooperation of the Machine Tool Industries
CEFIC European Chemical Industry Council
CEI Comitato Elettrotecnico Italiano, Italian Electrotechnical Committee
CELMA Federation of National Manufacturers Associations for Luminaires and Electrotechnical Components for Luminaires in the European Union
CEN European Committee for Standardization
CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization
CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administrations
CER Community of Railways & Infrastructure Companies
CERTLC Certification Liaison Committee
CES Swiss Electrotechnical Committee
CET European Tea Committee
CFC Chlorofluorocarbon
CFU Colony Forming Units
CFITT Certification for IT&T
CGF Consumer Goods Forum
CGM Calibration gas mixture
CHP Combined heat and power
CIB  International Council for Research and Innovation in Building and Construction / Committee Internal Balloting
CICIND  International Committee on Industrial Chimneys  
CIE International Commission on Illumination
CISPR International Special Committee on Radio Interference
CGI Computer Graphics Interface
CGM Computer Graphics Metafile
CL Circular letter
CLC CENELEC (in document references)
CIGOS Canadian Interest Group on Open Systems
CIGRE Conseil International des Grands Reseaux Electriques, The International Council on Large Electric Systems
CIM Common Information Model
CMDB Configuration Management Data Base
CMM Coordinate Measuring Machines
CMS Card Management System
CNP Control Network Protocol
CNS China National Standard
CO Central Office (IEC)
COCIR European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industries
Cocor Coordination Committee
CODUS DB Codus Database Users Group
COG Course over ground
COGEN European Association for the Promotion of Cogeneration
COM Component Object Model
CONCAWE Conservation of Clean Air and Water in Europe
CONCIT Comitato nazionale di coordinamento per le technologie dell'informazione
COP Coefficient of performance
COPANT Pan American Standards Commission
COPOLCO ISO Council Committee on Consumer Issues
CORESTA Cooperation Centre for Scientific Research Relative to Tobacco
COS Corporation for Open Systems
COSINE Cooperation for OSI Networking in Europe
COTREL Committee of Associations of European Transformers Manufacturers
CP Communication profile
CPA Closest Point of Approach
CPD Construction Products Directive
CPF Communication profile family
CPR  Construction Products Regulation
CR CEN Report; Change Request / Conventional Rail
CRB Certification/Registration Body
CRES Corrosion resistant steel
CRL Certificate Revocation List
CRM Certified Referenced Materials/ Certified reference gas mixture
CRP Cross-network Redundancy Protocol
CS Central Secretariat
CSP Certificate Service Provider
CSR Corporate social responsibility
CSM Common Safety Methods
CSOC Certification Structure Oversight Committee
CSPRS Controlled safety pressure-relief system
CSR Certificate Signing Request
CTE Coefficient of thermal expansion
CTR Common Technical Regulation
CTS Conformance Testing Service
CTW Course through water
CU Customs Union
CWA CEN or CENELEC Workshop Agreement
CYS Cyprus Organization for Standardization
DA Driving Application/ Destination Address
DAB Digital Audio Broadcast
DAM Draft Amendment (ISO)
DAmd Draft Amendment (IEC)
DB Database
DBP Dead Battery Provision
DC Document for comments / Direct Current
DCD Data Contact Detect
DCE Data Communications Equipment
DCOR Draft Technical Corrigendum
DCP Dedicated Charging Port
DCS Distributed control system
DCT Domain Core Team (IEC)
DD Device description
DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications
DEMKO Danish Electrical Material Control
DEVCO ISO Committee on developing country matters
DG Directorate General (European Commission)
DGUIDE Draft Guide
DHC Data Hashing Component
DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine
DID Device Identifier 
DIGITAL EUROPE The Voice of the European Digital Technology
DIN Deutsches Institut für Normung /
The German Institute for Standardization
DIM Domain Information Model
DG ENTR Directorate-General for Enterprise  and Industry
DIS Draft International Standard
DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
Commission for Electrical, Electronic & Information Technologies of DIN and VDE
DL Decision List
DLNA Digital living network alliance
DLV Deflection limit volume
doa date of announcement
dop date of publication
dor date of ratification
dow date of withdrawal
dav date of availability
DOE Design of experiments
DMT Directives Maintenance Team/ Dimethyltryptamine
DN Diamètre Nominal / Niminal Diameter
DNV GL Testing Research and Development and Engineering Consultant to the Electric Power Industry
(D)PAS (Draft) Publicly Available Specification
DPM Direct Part Marking
DPS General Directorate of Standardization (Albania)
DR deadreckoning
DRM Digital Radio Mondiale
DS Danish Standard
DTBS Data To Be Signed
DTD Document Type Definition 
DTE Data Terminal Equipment
DTM  Device Type Manager
DTR Draft Technical Report (IEC)
DTS Draft Technical Specification (IEC)
DV Document for voting
DVB Digital Video Broadcast
DVB-C    Digital Video Broadcast, cabled
DVB-S    Digital Video Broadcast, satellite
DVB-T    Digital Video Broadcast, terresterial
DVL deflection limiting volume
DZM State Office for Metrology (Croatia)
EA European Cooperation for Accreditation
EAAB European Accreditation Advisory Board
EAC European Accreditation of Certification
EACEM European Association of Consumer Electronics Manufacturers
EAI Enterprise application integration
EAL European co-operation for Accreditation 
EAM European Approval of Materials
EAN European Article Numbering
EANCOM EAN + Communication
EAN.UCC the former name of GS1
EAQG European Aerospace Quality Group
EAS European Association for Security
EASA European Aviation Safety Agency
EASC Euro Asian Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification 
EASO Environmental assessment of sites and organizations
EBU European Broadcasting Union
EC European Commission
ECAC European Civil Aviation Conference
ECCA European Cable Communications Association
ECCS  European Convention for Constructional Steelwork
ECDIS Electronic Chart Display and Information System
ECG Electrocardiogram
ECHA European Chemicals Agency
ECI European Copper Institute / Environmental Condition Indicator
ECISS European Committee for Iron and Steel Standardization
ECITC European Committee for IT&T Testing and Certification
ECLSS Environmental Control and Life Support System
ECMA European Computer Manufacturers Association
ECOS European Environmental Citizens Organization for Standardization
ECTP European Construction Technology Platform
ECQAC Electronic Components Quality Assurance Committee
ECSS European Cooperation for Space Standardization
ECTEL European Telecommunications and Professional Electronics Industry
ECTRA European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs
ECU Electronic Control Unit
EDI Electronic Data Interchange
EDIFACT EDI for Administration, Commerce and Trade
EDMA European Diagnostic Manufacturers Association
EDQM European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
EDR Essential Differences in Requirements (IEC)
EDSIS European Defence Standardization Information System
EDSTAR European Defence Standardization Reference System
EEA European Economic Area
EECA European Electronic Component Manufacturers Association
EEE components Electronic, Electrical and Electromechanical components
EEI Energy efficiency index
EEPCA European Electrical Products Certification Association
EFPIA European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
EER Energy efficiency ratio
EFS Encrypting File System
EFSG European Fire and Security Group
EFCO & HPA European Federation of Organizations and Holiday Park Associations
EFTA European Free Trade Association
EG Expert Group /ETSI Guide (ETSI)
EGOLF European Group of Organizations for Fire Testing, Inspection and Certification
EG CT (EWOS) Expert Group on Conformance Testing
EHR Electronic Health Record
EHSR Essential Health and Safety Requirements
EIA Electronic Industries Association
EIB European Installation Bus
EIM European Rail Infrastructure Managers
EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances
EIPRO Environmental Impact of Products
ELC European Lighting Council
ELINCS European List of Notified Chemical Substances
EMA Engine Manufacturers Association
EMAS Eco Management and Audit Scheme
EMC Electromagnetic Compatibility
EMEDCA European Active Medical Devices Certification Agreement
EMF European Milk Forum
EMI Electro Magnetic Interference
EMRA European Modern Restaurant Association
EMS Energy Management Systems / Environmental Management System
EMUG European MAP User Group
ENC Electronic navigational chart
ENI External Network Interface
ENs European Standards
ENBRI  European Network of Building Research Institutes 
ENEC European Norms Electrical Certification
ENS European Nervous System
ENSA European Network of Social Authorities
ENS-CC ENS Certification Centre
ENTR Directorate-General Enterprise and Industry
ENTSO-E European Network of Transmission System Operators for Electricity
EOTC European Organization for Testing and Certification
EOTA  European Organization for Technical Assessment 
EP ETSI Project
EPBD Energy Performance Building Directive
EPC Electronic Product Code
EPCIS Electronic Product Code Information Service
EPE Environmental Performance Evaluation
EPEFE European Programme on Emissions, Fuels and Engine Technologies
EPES Explicit Policy-based Electronic Signature
EPFS Electronic Position Fixing Systems
EPHOS European Procurement Handbook for Open Systems
EPI Environmental performance indicator
EPIA European Photovoltaic Industry Association
EPIRB Emergency Position Indicating Radio Beacon
EPPO European and Mediterranean Plant Protection Organization
EPRI Electric Power Research Institute
EPSMA European Power Supply Manufacturers Association
EPTA European Power Tool Association
EQP Equipment
ERA European Railway Agency
ERs Essential Requirements
ErPs Energy related-products 
ERTMS European Rail Traffic Management System
ESA European Space Agency
ESTEC European Space Research and Technology Centre
ESCIF European Sectoral Committee for Intrusion and Fire Protection 
ESCO / ESCo energy service company / energy savings company
ESO's  European Standards' Organizations (CEN, CENELEC and ETSI)
ESONE Committee for European Studies on Norms for Electronics
ESPE Electro-sensitive protective equipment
ESPRIT European Strategic Program for Research and Development in Information Technology
ESRs Essential Safety Requirements
ESD Electrostatic-sensitive device 
ESTA European Smoking Tobacco Association 
ET External Thread
ETA / ETOA Estimated Time of Arrival 
ETA Event tree analysis
ETCI Electro-Technical Council of Ireland
ETA  European Technical Approvals 
ETA European Technical Assessment 
ETCOM European Testing Consortium for Office and Manufacturing (Agreement Group)
ETCS European Train Control System
ETFL Elevated Temperature Flammability Limit
ETRI Electronics and Telecommunications Research Institute (South Korea)
ETS European Telecommunications Standard
ETS Executable Test Suite
ETSI European Telecommunications Standards Institute
ETTC European Titanium Producers' Technical Committee
ETV EU Environmental technology verification
EU European Union
EUCOMED European Confederation of Medical Devices Associations
EUMABOIS European Federation of Woodworking Machinery Manufacturers 
EUPD Energy-using Products Directive
EUPs Energy-using products
EURALARM Association of European Manufacturers and Installers of Fire and Security Systems 
EURAM European Research in Advanced Materials
EURAMET European Association of National Metrology Institutes
EURAS European Academy for Standardisation e.V.
EURELECTRIC Union of the Electricity Industry
EUROBAT Association of European Automotive and Industrial Battery Manufacturers
EuroCableLabs European Cable Communications Association
EUROCAE European Organization for Civil Aviation Equipment
EUROCER-BUILDING  European Association of certification bodies, testing laboratories and inspection bodies for the building and construction industry 
EUROFER European Steel Association
EUROLAB European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories
EUROPACABLE European Confederation of Associations of Manufacturers of Insulated Wires and Cables
EUT Equipment under test
EVA European Vending Association
EVS Estonian Centre for Standardization 
EWOS European Workshop for Open Systems
ExCo Executive Committee / Executive Council 
EZU Electrotechnical Testing Institute (Czech Republic) 
FA Frame Application
FAO    Food and Agriculture Organization of the United Nations
FB Function block
FAI First Article Inspection
FAIR First Article Inspection Report 
FMIS Farm Management Information System
FATDMA Fixed Access Time Division Multiple Access
FB Flange Bolt
FCD Final Committee Draft (ISO/IEC)
FCL Flammable Concentration Limit
FDT Field Device Tool
FHCS Flat Head Cap Screw
FQD Fuel Quality Directive
FQMS Fuel quality monitoring system
FDA Food and Drug Administration
FDAM Final Draft Amendment (ISO)
FDTs Formal Description Technique
FDIS Final Draft International Standard
FEFAC European Feed Manufactures' Federation
FEMS Federation of European Materials Societies 
HFP Hexafluoropropylene 
FFFIS Form Fit Functional Interface Specification
ffs for further study
FFT Fast Fourier Transform
FIDIC Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils / International Federation of Consulting Engineers
FIB International Federation for Structural Concrete
FIC Fast Information Channel
FIEC European Construction Industry Federation
FIPS Federal Information Processing Standards (USA)
FM Facility Management
FM Frequency Modulation
FME Association of Metal and Electrotechnical Industries
FMEA Failure Mode and Effects Analysis
FMECA Failure Mode, Effects and Criticality Analysis
FO Fully operational 
FoodDrinkEurope Confederation of the Food and Drink Industries of the EU
FOPS Falling object protective structure
FOSFA Federation of Oils, Seeds and Fats Associations 
FPDM Flat Panel Display Measurement
FPGA Field Programmable Gate Array
FPC Factory Production Control
FprEN Draft European Standard for formal vote
FRACAS Failure Reporting, Analysis, and Corrective Action System
FRM Final recording medium
FRU Field Return Unit
FRU Field replaceable unit 
FSMS Food Safety Management System
FSS First set od standards (Working Group)/ Fixed Satellite Service
FTA Fault Tree Analysis
FTAM File Transfer Access and Management
FTIR Fourier transform infrared spectroscopy 
FTP File Transfer Protocol
FW Flat Washer
GA General Assembly
GAFTA Grain and Feed Trade Association 
GC Gas chromatography
GCI Graphical Computer Interface
GCN Global Coupon Number
GDSN Global Data Synchronisation Network
GDTI Global Document Type Identifier
GFSI Global Food Safety Initiative 
GHG greenhouse gases
GIAI Global Individual Asset Identifier
GIF Graphics Interchange Format
GINC Global Identification Number for Consignment
GIS Geographical Information System
GKS Graphical Kernel System
GLATC Graphics and Languages Testing and Certification
GLN Global Location Number
GM General Meeting
GMDN Global Medical Device Nomenclature
GMDSS Global Maritime Distress and Safety System
GMfood Genetically-Modified Food
GML Geography Markup Language
GMO Genetically-Modified Organisms 
GMP Good Manufacturing Practice
GMSK Gaussian minimum shift keying
GMT Greenwich Mean Time
GNSS Global Navigation Satellite System
GOSIP Government Open Systems Interconnection Profile
GOST Gosudarstwiennyj Standart
GP General Practitioner
GPA Government Procurement Agreement under GATT
GPC Global Product Clasification
GPD General Purpose Datatypes
GPR Underground tanks of glass-reinforced plastics
GPRS General Packet Radio Service
GPS Geometrical Product Specifications
GRAI Global Returnable Asset Identifier
GS1 Global System One
GS1 GTC GS1 Global Traceability Conformance
GS1 GTS GS1 Global Traceability Standard
GS1 QR Code GS1 Quick Response Code
GS1 XML GS1 Extensible Markup Language
GSIN Global Shipment Identification Number
GSM Global System for Mobile Communication
GSMP Global Standards Management Process
GSRN Global Service Relation Number
GTIN Global Trade Item Number
GUC Generic Use Cases
GUI Graphical user interface
GUM Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement
GUNB General Office of Building Control
GVIF Gigabit Video InterFace
GWP Good Working Practice (IEC) /Global warming potential
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points
HAL Hardware Abstraction Layer
HAR Agreement on the use of a commonly agreed marking for cables and cords complying with harmonized specifications
HAZ Heat affected zone
HAZOP Hazard and Operability Study
HB Hardness reading measured on the Brinell Scale
HBES Home and Building Electronic Systems
HC Hydrocarbon containing only hydrogen and carbon
HCFC Halocarbon containing hydrogen, chlorine, fluorine and carbon
HIS Healthcare Information Service
HCS Hex Cap Screw
HD Harmonization Document
HDG Heading (magnetic)
HDT Heading (true)
HFCE   Halal Food Council of Europe 
HFC Halocarbon containing only hydrogen, fluorine and carbon
HISA Health Informatics Service Architecture
HL7 Health Level Seven, Inc
HoD Head of Delegation
HRA Human reliability assessment
HRB Hardness measured on the Rockwell B scale
HRC Hardness measured on the Rockwell C scale
HRE Heat recovery efficiency
HS High speed
HSC high speed craft
HV High voltage
HVAC Heating, ventilating and air conditioning
HVDC High voltage direct current
HZN The Croatian Standards Institute
IAEA International Atomic Energy Agency
IAF International Accreditation Forum
IAF MLA International Accreditation Forum, Inc. Multilateral Recognition
IAQG International Aerospace Quality Group
IAQG OASIS International Aerospace Quality Group Online Aerospace Supplier Information System
IANA Internet Assigned Numbers Authority
IATA International Air Transport Association
ICAO International Civil Aviation Organization
ICC Integrated Circuit Card
ICR Intermediate Code for Robots
ICC International Association for Cereal Science and Technology
ICD International Code Designator
ICUMSA International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis
IUMS International Union of Microbiological Societies
ICMSF International Commission on Microbiological Specifications for Foods 
ICNIRP International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
ICOP Internal Control and Operating Procedures
ICS International Classification for Standards/ Implementation Conformance Statement
ICT Information and Communication Technologies
ID Identification number/ Interface Device
IDF International Dairy Federation
IDL Interface definition language
IEC International Electrotechnical Commission
IECQ IEC Quality Assessment System for Electronic Components
IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
IECEx IEC System for Certification to Standards relating to Equipment for use in Explosive Atmospheres
IECEE IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components
I-ETS Interim European Telecommunications Standard
IETF Internet Engineering Task Force
IEV International Electrotechnical Vocabulary (IEC)
IFAN International Federation of Standards Users
IFCC (FICC) International Federation of Clinical Chemistry
IFFO International Fishmeal and Fish Oil Organisation
IFIA International Federation of Inspection Agencies
IFI Industrial Fasteners Institute
IFIF International Feed Industry Federation
IFPS International Federation for Produce Standards 
IFS International Food Standards
IHR International Health Regulations
IIBH Institute of International Harmonization for Building and Housing
IIOC Independent International Organisation for Certifcation
IIW International Institute of Welding
ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation
ILNAS The Luxembourg Institute of Standardisation, Accreditation, Safety and Quality of Products and Services (ILNAS)
ILO International Labour Organization
IM Infrastructure Management
IMO International Maritime Organization
IMCO Committee on the Internal Market and Consumer Protection (European Parliament)
IMPACT International Marketing and Promotion Activities
IMQ Istituto Italiano del Marchio di Qualità
Italian Institute for the Quality Mark
INFO Document for information
INNORPI Institut National de la Normalisation et de la Propriété Intellectuelle (Tunisie)
National Institute of Standardization and Industrial Property (Tunisia)
NMI National Metrology Institute of the Republic of Moldova
INS National Standardization Institute (Moldova) / Integrated Navigation System
INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in the European Community
INTEC Independent Terminal Testing and Certification Consortium
INTERMED Interoperability of patient-connected medical devices
IOC International Olive Council
IP Internet Protocol
IPP Integrated Product Policy
IPPC International Plant Protection Convention
IPQ Instituto Português da Qualidade / Portuguese Institute for Quality
IPR Intellectual Property Rights
IQNet International Certification Network
IR Internal Regulations
IR Infrared 
IrDA Infrared Data Association; the set of infrared data communications standards
IRI Internationalized Resource Identifier
IS International Standard
ISH Interpretation Sheet (IEC)
ISBN International Standard Book Number
ISDN Integrated Services Digital Network
ISO International Organization for Standardization 
ISMN International Standard Music Number
ISMS Information Security Management Systems
ISP International Standardized Profile
ISR Interrupt Service Routine
ISRM Standardization Institute of the Republic of Macedonia
ISS Institute for Standardization of Serbia
ISSN International Standard Serial Number
ISSS Information Society Standardization System (CEN/ISSS)
ISSA International Social Security Association
ISTA International Seed Testing Association
IST Icelandic Standards
IT Information Technology
IT Indirect test
ITDMA Incremental Time Division Multiple Access
ITRE Committee on Industry, Research and Energy (European Parliament)
ITS Intelligent Transport Systems 
IT&T Information Technology and Telecommunications
ITSC Information Technology Steering Committee (for the coordination of CEN, CENELEC and ETSI activities in the IT field)
ITU International Telecommunication Union
AFIT Air Force Institute of Technology
IULTCS International Union of Leather Technologists and Chemists Societies
IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry
IUPAP (UIPPA) International Union of Pure and Applied Physics
IVDD In-Vitro Diagnostic Devices Directive
IWA International Workshop Agreement
JAMA Japan Automobile Manufacturers Association 
JCSS   Joint Committee on Structural Safety
JEEC Joint ETSI-ECMA Committee
JISC  Japanese Industrial Standards Committee
JPG Joint Presidents Group
JPC Joint Project Committee
JTC Joint Technical Committee (ISO/IEC)
JPC Joint Project Committee (ISO/IEC)
JTAB ISO/IEC Joint Technical Advisory Board
JWG Joint Working Group
KNX Home and Building Electronic Systems Association
KPIs Key performance Indicators
LAN Local area network
LCA Life cycle assessment
LCCA Life-cycle cost analysis
LCD Liquid Crystal Display
LCI Life Cycle Inventory (analysis)
LCIA Life cycle impact assessment
LCIE  Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE Bureau Veritas)
Central Laboratory for Electrical Industrie
LE Leading edge level
LED Light-emitting diode
LFL Lower flammability limit
LH Left Hand Thread
LIF Lighting Industry Federation
LMR Least material requirement
LNG Liquefied Natural Gas
LOPA Layers of protection analysis
LOVAG Low Voltage Agreement Group
LOEL Lowest Observed Effect (concentration) Level 
LOAEL lowest-observed-adverse-effect level
LPG Liquefied Petroleum Gas
LPS Lightning Protection System
LR Long-Range
LS Low-Speed
LSB Least significant bit
LST Lithuanian Standards Board
LVE-CCC Low Voltage Electrical Equipment Certification Coordination Committee
LVD Low Voltage Directive
LVS Latvian Standard
LV Low voltage
MAC Medium Access Control
MAC Message Authentication Code
MAP Manufacturing Automation Protocol
MAPLE Manufacturing Automation Programming Language Environment
MATV Master Antenna Television (network)
MB Moniteur Belge, Belgian Monitor
MC Marketing Committee/Management Committee
MCCAA Malta Competition and Consumer Affairs Authority
MCDA Multiple-criteria decision analysis
MDD Medical Devices Directive
MDDL Medical device data language
MDER Medical device encoding rules
MDGs Millennium Development Goals
MDIB Medical data information base
MD [MAD]  Machinery directive
MDDS Medical device data system
MEEI Hungarian Institute for Testing and Certification of Electrical Equipment
MEI Minimum efficiency index
MEP Member of European Parliament
MES Manufacturing Execution Systems
MES Mobile Earth Station
MICE Mechanical, Ingress, Climatic and chemical, Environmental
MICS Mobile Implement Control System
MIT Massachusetts Institute of Technology
MKD Minimum Keyboard and Display
MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit
MMF Multi-mode optical fibre
MMR Maximum material requirement
MMPP Materials, Mechanicals Parts and Processes
MMSI Maritime Mobile Service Identity
MOC Medical object class
MAOP Maximum allowable operating pressure
MoU Memorandum of Understanding
MPEG Moving Pictures Expert Group
MPI Management performance indicator
MRA Mutual Recognition Arrangement
MRMC Membership Relations and Monitoring Committee
MSB IEC Market Strategy Board / Most significant bit
MSS Mobile Satelite Service
MSDV motion sickness dose value
MSZT Hungarian Standards Institution
MT Maintenance Team
MTTFd Mean time to a dangerous failure
MTBF Mean time between failures
MTVV maximum transient vibration value
MUAHAG Military Usage and Harmonization Advisory Group
NA National Annex/ 
N/A        Not applicable
NANDO New Approach Notified and Designated Organizations
NAPCTC North American Policy Council for OSI Testing and Certification
NBN National Bureau de normalization, The Belgian Bureau for Standardization
NC National Committee (IEC) /Numerically controlled
NCB National Certification Body
ND Network Dependability
NDT Non-destructive testing
NEC Nederlands Elektrotechnisch Comité
Netherlands Electrotechnical Committee
NEK Norsk Elektroteknisk Komite
The Norwegian Electrotechnical Committee
NEMKO Norwegian Board for Testing and Approval of Electrical Equipment
NEN Stichting Nederlands Normalisatie Instituut
The Netherlands Standardization Institute
NET Norme Européenne de Telecommunications
European Telecommunication Standard
NFIT Network Fault Insertion Test
NGO Non-govermental organization
NGPI Next Generation Product Identification
NIST National Institute for Standardization and Technology (U.S. Department of Commerce)
NMF Network Management Forum
NOEL No observed effect (concentration) level
NORMAPME European Office of Crafts, Trades and Small and Medium sized Enterprises for Standardisation
NP New work item proposal/New Project
NPIP Net Positive Inlet Pressure
NPSE Net Positive Suction Energy
NPSH Net Positive Suction Head
NQIS National Quality Infrastructure Systems
NSA NATO Standardization Agency
NSAI National Standard Authority of Ireland
NSB National Standardization Body
NSF Norges Standardiseringsforbund, Standard Norge 
NSO National Standards Organization
NSSA National Statement of Surveillance Arrangements
NITA National IT and Telecom Agency (Denmark)
NTP     Network Time Protocol
NTRAC New Technical Regulations Applications Committee
NTR Notifications of Test Results
NTS nominal transmission slot
NUC not under command
NVLAP National Voluntary Laboratory Accreditation Programme (USA)
NWIP New Work Item Proposal
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 
OEM Original Equipment Manufacturer
OHS Occupational health and safety
OICCC International Office of Cocoa, Chocolate and Sugar Confectionery
OID Object Identifier
OID-IRI OID-Internationalized Resource Identifier
OIE World  Organisation for Animal Health 
OIML International Organization of Legal Metrology
OIW OSI/OSE  Implementors' Workshop (within NIST)
OJEC Official Journal of the European Community
OJEU Official Journal of the European Union (formerly known as OJEC)
OLE Object Linking and Embedding
OMS/OEM Operating Management System/ Original Equipment Manufacturer
ONC Organisme National de Certification (National Certification Organization)
ONH Organisme National Habilité (National Authorized Institution)
ONS Organisme National de Surveillance (National Supervising Inspectorate)
OPC Operator Presence Control
OPI Operational Performance Indicator
OPMT Other Party Management Team
OPS Operator protective structure
ORGALIME European federation of national industrial associations representing the European mechanical, electrical, electronic and metal articles industries
OSH Occupational safety and health
OSI Open Systems Interconnection
OSITOP Open Systems Interconnection/Technical and Office Protocols (user association)
OSTC Open Systems Testing Consortium (Agreement Group)
OTL OSI Testing Liaison (ECITC)
OV Order Voucher
ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Austrian Electrotechnical Association
PACS   Picture Archiving and Communication Systems
PAD Program Associated Data
PAP Priority Action Plan
PAPG Peer Assessment Permanent Group
PAS Publicly Available Specification
PASC Pacific Area Standards Congress
PBTs Persistent, bioaccumulative and toxic substance
PC Programming Committee ; Presidential Committee, Project Committee / performance check/ Personal Computer
PCRs Product category rules
PD Portable Device
PDAM Proposed Draft Amendment (IEC/ISO)
PDCA Plan-Do-Check-Act
PDS(SR) Power Drive System, Safety Related
PDTR Proposed Draft Technical Report (IEC/ISO)
PE Polyethylene
PED Pressure Equipment Directive
PEEES Pan -European Energy Exchange System
PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification 
PER Packet Error Rate
PES Programmable Electronic Systems
PET Polyethylenterephthalat
PFC Fully fluorinated halocarbon containing only fluorine and carbon
PFH Probability of a dangerous failure
PHA Preliminary Hazard Analysis
PhD Doctor of Philosophy
Ph. Eur. European Pharmacopoeia
PI presentation interface
PIC Power input  connection
PICS Protocol Implementation Conformance Statement
PIMS Pipeline Integrity Management System
PIXIT Protocol Implementation eXtra Information for Testing
PKCS Public - Key Cryptography Standards
PKI    Public Key Infrastructure
PL Performance Level
PLC Programmable logic controller
PMA Particular Material Appraisal
PMAC Privilege Management and Access Control
PMR Private (Professional) Mobile Radio
PNE Rules for presentation of European Standards
POCOSA Policy for the Distribution of ISO Publications and the Protection of ISO's Copyright
POP Persistent organic pollutant
POSAT POSIX Agreement Group on Testing
PP Protection Profile
PPAP Production Part Approval Process
PPE Personal protective equipment
PPM/ppm Parts per million
PPP Plant protection product
PPS Programmable Pneumatic Systems
PQ Primary Questionnaire
prEN Draft of a European Standard
PrK Private Key
PRM Person with reduced mobility
PS Maximum allowable pressure
PSBs Partner Standardization Bodies
PSD Power Spectrum Density
PSDN Packet Switched Data Network
PSH High pressure protection
PSL Low pressure protection
PSTN Public Switched Telephone Network
PSTS Profile Specific Test  Specification
PT Project Team / performance test
PTFE Polytetrafluoroethylene
PTO Power transmission output
PTS Profile Test Specification
PuK Public Key
PSTN    Public-Switched Telephone Network
PSU Power Supply Unit
PVC Polyvinylchlorid
PVT Process Verification Test
PWHT Post-weld heat treatment
PWI Preliminary work item
Q Questionnaire
QA Quality Assurance
QAP Quality Assessment Procedures
QES Qualified Electronic Signature
QMS Quality Management System
QS Quality System
R Report (IEC)
RA Recognition Arrangement/ Registration Authority
RAD Reference Authentication Data
RAIM Receiver autonomous integrity monitoring
RAMS Reliability, Availability, Maintainability and Safety
RATDMA Random Access Time Division Multiple Access
RCA Root cause analysis
RCL Refrigerant Concentration Level
RCM Reliability centred maintenance
RCN Restricted Circulation Number
RCS radar cross-section
RD Reference Document
RDS Radio Data System
RED Renewable Energy Directive
REV Systematic review 
REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals
REMCO Committee on reference materials (ISO)
RF Radio frequency
RFC Request for Comments
RFID Radio - frequency identification
RID Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
RIM   Reference Information Model  
RLAN Radio Local Area Network
RM Reference Materials
RMP Risk Management Program
ROA       Recognized Operating Agency
RoHS Restriction of Hazardous Substances
ROPS Roll-over protective structure
ROT rate of turn
ROV Remotely operated vehicle
rpm (r.p.m.) Revolutions per Minute
RR Review report
RSA Rudder sense angle
RSS Reduced Space Symbology
R&TTE Radio and Telecommunications Terminal Equipment
RU Railway Undertaking
RVC Report of voting on CDV
RVD Report of voting on an FDIS
RVN Report on voting on new work item proposal
RWSCC Regional Workshop Coordination Committee
SABE Strategic Advisory Body on Environment (CEN)
SAC Standardization Administration of China
SAE Society of Automotive Engineers
SAGA Strategic Advisory Group on Accessibility
SAR Search and Rescue
SART search and rescue transmitter
SB Sector Board (IEC)
SBP Strategic Business  Plan
SC Subcommittee
SCA Signature Creation Application / Sneak Circuit Analysis
SCADA Supervisory, control and data acquisition
SCC Standing Committee on Construction
SCC Standards Council of Canada / Stress Corrosion Cracking
SCCS Scientific Committee on Consumer Safety
SCD Signature Creation Data
SCHER Scientific Committee on Health and Environmental Risks
SCP Signature Creation Platform
SCS   Signature Creation System
SCTR System Conformance Test Report
SD     Signer's Document
SDAI Standard data access interface
SDIO      Secure Digital Input/Output
SDL System Description Language (formal definition)
SDME Speed and Distance Measuring Equipment
SDOs Standards Developing Organizations (US)
SDP Standard Downstream Port
SEAP Sustainable Energy Action Plan
SEK Svensk Elstandard
Swedish Electrical Standard
SEMKO Swedish Board for Testing and Approval of Electrical Equipment
SENC System electronic navigation chart
SES Satellite Earth Stations and Systems
SESEC Seconded European Standardization Expert for China
SESEI Seconded European Standardization Expert in India
SESKO Standardization Institute in Finland
SETI Search for Extraterrestrial Inteligence 
SETIS Strategic Energy Technologies Information System
SEV Slovak Electrotechnical Committee
SFDPS Stakeholder Forum for Defence Procurement Standardization
SFS Suomen Standardisoimisliitto, Finnish Standards Association
SFS Svensk författningssamling, The Swedish Code of Statutes
SEG System Evaluation Group
SFEM Sector Forum 'Energy Management'
SG Strategy Group
SGAM Smart Grid Architecture Model
SG-CG Smart Grid Coordination Group
SGIS Smart Grid Information Security
SGML Standard Generalised Mark-up Language
SG PTP  Sub-group on Product Testing Procedures
SHR Sensible heat ratio
SI selection interval/International System (of Units)
SIG Special Interest Group
SINAD Signal to noise and distortion
SIP Strategic Implementation Plan / Seat index point
SIS Swedish Standards Institute
SIST Slovenian Institute for Standardization
SLA Service Level Agreement
SLS Safely-limited speed
SMEs Small and Medium Enterprises
SMEST Small and Medium Enterprises Standardization Toolkit
SMB IEC Standardization Management Board
SMO Small and medium-sized organizations
SMS Safety Management System/ Service management system
SMT Supervised Manufacturer's Testing
SMATV Satellite Master Antenna Television (network)
SN Standards Norway
snc special national condition
SNOMED Systematized Nomenclature of Medicine
SNTP Simple Network Time Protocol
SNV Schweizerische Normen-Vereinigung
Swiss Standards Association
SOA Service Oriented Architecture
SOG Speed Over the Ground
SOGITS Senior Officials Group on Information Technology Standardization
SOGT Senior Officials Group on Telecommunications
SOLAS International Convention for the Safety of Life at Sea
SOTDMA Self - Organizing Time Division Multiple Access
SP Sustainable Processes/ Signature Policy
SPAG Standards Promotion and Application Group
SPE Sensitive protective equipment
SPS Strategic Policy Statement of IEC/TC(SC)
SPVD Simple Pressure Vessels Directive
SR Systematic Review / Social Responsibility
SRASW Safety-related application software
SRD Short Range Device
SRECS Safety related electrical control system
SRESW Safety-related embedded software
SRP Session Request Protocol
SRP(CS) Safety related part of a control system
SQA Software Quality Assurance
SS1 Safe stop 1
SSCC Serial Shipping Container Code
SSCC-CG Coordination Group 'Smart and Sustainable Cities and Communities
SSCD Secure Signature Creation Device
SSL Secure Sockets Layer
ST   Security Target
STA Surface Transport Application
STAIR Joint CEN/CLC strategic Working Group to address Standardization, Innovation and Research 
STANAG Standarization Agreement
STANREC Standardization Recommendation
STB Set -top Box
STDF Standards and Trade Development Facility 
ST&E   Security Testing and Evaluation
STI Sound transmission index
STL Standard Tesselation Language
STO Safe Torque Off
STRI Icelandic Council for Standardization
STW Speed Through Water
SUTN Slovak Standards Institute
SVA Signature Verification Application
SVD Signature Verification Data
S-VDR Simplified voyage data recorder
SWG-CA JTC 1 Special Working Group on Conformity Assessment
SWIFT Structured "What-if" Technique
SyC System Committee
TA Technical Area (IEC), Technical Assistance
TAB Technical Assessment Body
TAS Technology Approval Schedules
TAIEX Technical Assistance and Information Exchange
TB Technical Body
TBM   Technical Building Management
TC Technical Committee
T&C Testing and CertificationTechnical Committee
TC ATM Technical Committee on Advanced Testing Methods; precursor to TC MTS
TCF Toxic Concentration Factor
TC MTS Technical Committee on Methods for Testing and Specification
TCP Transmission Control Protocol
TCPA Time to Closest Point of Approach
TDC Top dead centre
T-DMB Terrestrial-Digital Multimedia Broadcasting
TE Terminal equipment
TETRA TErrestrial Trunked RAdio
TEWI Total Equivalent Warming Impact
TF Task Force
TIE  Toy Industries Europe
TLFF/C+C Technical Level Feeders Forum/Conformance and Certification
TLV-TWA  Threshold Limit Value – Time-Weighted Average
TM True motion
TMB ISO Technical Management Board
TME European Association of Toys Manufacturers
TMP Testing at Manufacturer's Premises
TO Technical Organization/ Telecommunications Outlet
TOGAF The Open Group Architecture Framework
TOP Technical Office Protocols
TOPS Tip-Over Protection Structure
ToR Term of Reference
TP Twisted pair
TPI Threads Per Inch
TPS Technical product specification
TR Technical Report
TRF Test Report Form (IEC)
TRAC Technical Recommendations Application Committee; precursor to NTRAC
TS Technical Specification/ Maximum allowable temperature
TSA Time Stamping Authority
TSB Telecommunication Standardization Bureau
TSE Turkish Standards Institution
TSI Technical Specifications for Interoperability
TSP Trusted Service Provider
TSS Test Suite Structure
TSS&TP Test Suite Structure and Test Purpose
TT Type test / target tracking
TTA Technology Trend Assessment (IEC)
TTC Telecommunications Technology Committee (Japan)
TTCN Tree and Tabular Combined Notation (test specification language)
TTE Telecommunications Terminal Equipment
TUAG Telecommunication Users Advisory Group
TUTB European Trade Union Technical Bureau for Health and Safety
TV   Television
UAP Unique Acceptance Procedure
UAV Unmanned Aerial Vehicle
UC Use Case
UCMR Use Case Management Repository
UCR Use Case Repository
UE User Equipment
UEAtc The European Union of Agrement
UFL Upper Flammability Limit
UG User Group
UHF     Ultra High frequency
UHV Ultra High Voltage
UI User Interface
UIAA Union Internationale des Associations d'Alpinisme
UIC International Union of Railways
UIE International Union for ElectricityApplications
UML Unified Modeling Language
UN United Nations
UNC Unified National Coarse Thread
UNECE United Nations Economic Commission for Europe
ECOSOC United Nations - Economic and Social Council
UN/EDIFACT United Nations Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport
UNF Unified National Fine Thread
UNICE Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe
UNISIG Union Industry of Signalling
UNJ Unified National Thread with Large Radius Root
UNMZ The Czech Office for Standards, Metrology and Testing 
UNR Unified National Thread with radius root
UNRC  Unified National Coarse thread series with external thread controlled root radius
UNRF  Unified National Fine thread series with external thread controlled root radius
UPC Uniform Product Code
UPU Universal Postal Union
UQ Updating Questionnaire
URI Uniform Resource Identifier
URL Uniform Resource Locator
URN    Uniform Resource Name
UPS Uninterruptible power supply
USB     Universal serial bus
UTC  Coordinated Universal Time
UTE Union Technique de l'Electricité et de la Communication (Technical Union for Electricity and Communication)
UTS Ultimate Tensile Strength
UUID Universal unique identifier
 VAD Verification Authentication Data
VBUS    Voltage line of the USB interface
VT Validation Team
VDE Verband Deutscher Elektrotechniker
the Association for Electrical, Electronic &Information Technologies
VDE-PZI Verband Deutscher Elektrotechniker - Prüfzeichen Institut
Association of German Electrical Engineers
VDI Verein Deutscher Ingenieure
VDL VHF data link
VDR Voyage data recorder
VDV Vibration Dose Value
VHF Very high frequency
VIM International Vocabulary of Metrology  (Vocabulaire international de métrologie)
VIML International Vocabulary of Terms in Legal Metrology
VMES Vehicle-Mounted Earth Station
VOC Volatile organic compound
vPvB Very persistent and very bio-accumulative
VSWR voltage standing wave ratio
WCF Worst Case Formulation 
WCFF Worst Case Fractionated Formulation
WCO World Customs Organization
WD  Working document
WECC Western European Calibration Cooperation
WELAC Western European Laboratory Accreditation Cooperation
WFMTUG World Federation of MAP/TOP User Groups
WFTAO  World Federation of Technical Assessment Organizations
WG Working Group
WI work item
WK Working knowledge level
WMS Working measurement standard
WSC World Standards Cooperation
WHO World Health Organization
WT Witness testing
WTO World Trade Organization
WTO TBT World Trade Organization Technical Barriers to Trade Agreement
WWFC Worldwide Fuel Charter
XER Extensible Markup Language (XML) encoding rules
XML Extensible Markup Language