Tłumaczenie norm z języka oryginału

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483) Polska Norma może być wprowadzeniem Normy Międzynarodowej lub Europejskiej, a wprowadzenie to może nastąpić w języku oryginału. Normy Europejskie istnieją w trzech oficjalnych wersjach (angielskiej, francuskiej i niemieckiej). PKN wprowadza Normy Europejskie do Polskich Norm metodą uznania, tzn. w języku oryginału. Tłumaczenie na język polski może być wykonane po uzyskaniu odpowiednich środków finansowych. Część środków pochodzi z budżetu państwa i te są przeznaczane głównie na finansowanie norm zharmonizowanych i horyzontalnych; pozostała część środków pochodzi od podmiotów zainteresowanych polską wersją językową normy EN.

Decyzje w sprawie tłumaczenia na język polski konkretnych PN są podejmowane na poziomie komitetu technicznego, który decyduje –  czy, kiedy i które Polskie Normy zostaną opracowane w języku polskim.

Polskie Normy oraz inne dokumenty normalizacyjne, na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji podlegają ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a wszelkie prawa autorskie w stosunku do nich przysługują PKN. Z tego tytułu rozpowszechnianie, bez stosownego zezwolenia, wszelkich dokumentów noszących znamiona normy jest zabronione.

Powołując się na art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych należy zaznaczyć, iż każde opracowanie cudzego utworu, w tym w szczególności tłumaczenie, jest przedmiotem prawa autorskiego. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania (tłumaczenia) jest zależne od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (w tym przypadku PKN). Dozwolone jest (bez zezwolenia twórcy pierwotnego) samo stworzenie opracowania, tj. przetłumaczenie normy we własnym zakresie, pod warunkiem, że przetłumaczony egzemplarz będzie służyć wyłącznie do użytku osobistego niezwiązanego z celem zarobkowym. Określenie „użytek osobisty" oznacza, że tłumaczenie nie będzie rozpowszechniane i eksploatowane publicznie. Dozwolone jest wykorzystanie wyłącznie do celów wewnętrznych firmy jako dokument roboczy. Tłumaczenie powinno również zawierać adnotację „tłumaczenie nieautoryzowane". Należy wskazać, iż takie opracowanie nie ma rangi oficjalnego dokumentu, a samo przetłumaczenie nie daje uprawnienia do nanoszenia na nim oznakowań zastrzeżonych dla dokumentów oryginalnych.

Istnieje możliwość zamówienia w PKN opracowania PN lub dokumentu normalizacyjnego będących wdrożeniem metodą tłumaczenia norm lub dokumentów normalizacyjnych europejskich lub międzynarodowych. Zamówienie może dotyczyć odpłatnego wykonania prac normalizacyjnych przez PKN lub – także odpłatnego – przeprowadzenia formalnej procedury zmierzającej do uzgodnienia i zatwierdzenia Polskiej Normy na podstawie dostarczonego przez zamawiającego gotowego projektu (projekt tłumaczenia). Wszelkie informacje dotyczące warunków zamówienia dostępne są na stronie www.pkn.pl.