Projektowanie konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem Eurokodów

W świetle polskich przepisów dotyczących budownictwa, projektowanie konstrukcji budowlanych może być prowadzone w naszym kraju z wykorzystaniem Eurokodów (Normy Europejskie dotyczące projektowania konstrukcji) oraz Polskich Norm własnych. Polskie Normy własne/krajowe, mające od 1 kwietna 2010 roku status norm wycofanych (zastąpione pakietem Eurokodów – listę wzajemnych powiązań przy zastępowaniu podano w „Załączniku A" do niniejszej informacji) są również podane  w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56 z 2009 r., poz. 461) - Załącznik nr 1.

Kobieta architekt z ołówkiem rysująca projekt budowlany

W czasie wprowadzania powyższego rozporządzenia, bez mała cztery lata temu, nie dysponowaliśmy kompletem polskich wersji językowych Eurokodów. Dlatego też pod tablicą w Załączniku nr 1 do rozporządzenia zawierającym „Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu", umieszczono odnośnik o treści: „Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji - Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, mogą być stosowane do projektowania konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie). Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991".

Obecnie sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej. Dysponujemy już polskimi wersjami części Eurokodów niezbędnych w polskich warunkach do projektowania budynków. Wyjątek stanowi sześć części Eurokodu 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym, który znajduje się w zbiorze Polskich Norm jedynie w wersji oryginalnej. Sytuacja ta może ulec zmianie, gdyż w środowiskach zainteresowanych tematyką sejsmiczną trwa dyskusja nad ewentualną celowością  opracowania wersji polskich tych norm.

Istnieje natomiast inny poważny problem z którym na co dzień muszą mierzyć się projektanci budynków oraz osoby wykorzystujące te normy w praktyce zawodowej. Dotyczy on zmian (A) i poprawek (AC) europejskich do Eurokodów. Tych dokumentów korygujących i zmieniających treść merytoryczną Eurokodów jest obecnie bardzo dużo. Według informacji z CEN/TC 250 prace związane z poprawianiem i zmienianiem treści Eurokodów zostaną zakończone w roku 2014. Natomiast do roku 2020 planuje się opracowanie nowej edycji Eurokodów. Dlatego też aby ułatwić pracę zainteresowanym oraz umożliwienie śledzenia prac normalizacyjnych związanych z wprowadzaniem zmian i korygowaniem treści tych norm opracowano aktualizowaną (praktycznie na bieżąco)  tabelę (Załącznik B do niniejszej informacji) w której są podawane informacje o wszystkich zmianach w zbiorze Eurokodów.