VII Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

(2018-10-01) logo konkursu

 

 

Do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja" tradycyjnie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) wszystkich typów. Proponujemy trzy kategorie wyrazu dla uczniów: grafika, film i esej, a dla nauczycieli scenariusz lekcji obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule Konkursu.
 

Tytuł VII Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja" brzmi:

Normy + miasto = Smart City

Smart City – krótko mówiąc – „miasto inteligentne". Ale właściwie to jakie? 
Inteligentne, zrównoważone i innowacyjne miasto to obszar (gmina, powiat, miasto, miasto-region), który wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne oraz inne metody w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz wzrostu konkurencyjności, przy jednoczesnej koncentracji na potrzebach obecnych i przyszłych pokoleń przy poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych uwarunkowań.
Smart Cities nie powstaną jednak bez wykorzystania norm. To właśnie normy zawierają wiedzę ekspercką i najlepsze praktyki, które zarządzający miastami mogą wykorzystywać i dostosowywać do konkretnych działań rozwojowych. Normy mają podstawowe znaczenie dla zagwarantowania mieszkańcom miast dóbr i usług wysokiej jakości, niestwarzających zagrożeń dla zdrowia i środowiska. Mogą zapewnić zharmonizowane wskaźniki rozwoju, umożliwiające ocenę realizacji opracowywanych strategii rozwoju, lub zaproponować sprawdzone metody zarządzania posiadanymi zasobami. Mogą również zapewnić odpowiednią analizę ryzyka w zakresie wdrażania poszczególnych technologii, co usprawni proces podejmowania decyzji.
Cechy inteligentnego miasta:
 • zorientowane na zrównoważony rozwój oraz potrzeby mieszkańców;
 • innowacyjne i otwarte;
 • zarządzane w sposób zintegrowany przy znaczącym zaangażowaniu społeczeństwa;
 • efektywnie wykorzystujące i doskonalące technologie informacyjno-komunikacyjne;
 • zapewniające wygodną i efektywną infrastrukturę (tradycyjną, informacyjną oraz społeczną);
 • szanujące środowisko naturalne.


Cel konkursu "Normalizacja i ja":

 1. Upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
 2. Zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
 3. Zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

Konkurs jest przeprowadzany od 1 października 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku.

Aby wziąć w nim udział, należy:

 1. Zapoznać się z Regulaminem Konkursu;
 2. Wypełnić Formularz zgłoszeniowy;
 3. Wypełnić Oświadczenie uczestnika konkursu w sprawie przekazania praw autorskich.
   

Oceny nadesłanych prac dokona powołane przez Prezesa PKN jury konkursowe, składające się z przedstawicieli PKN i jednostek wspierających Konkurs metodycznie.

O terminie i miejscu autorzy najlepszych prac zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.

Kontakt: pknkonkurs@pkn.pl oraz tel. 22 556-76-39

Aby lepiej przygotować się do konkursu, warto zapoznać się z proponowanymi materiałami:

Aby lepiej przygotować się do Konkursu, warto zapoznać się z proponowanymi materiałami:


Przygotowanie pracy do wysłania

Praca opisowa (esej, scenariusz) - w formacie .doc, .docx. Praca powinna zawierać tytuł oraz metryczkę: nazwisko i imię autora, nazwę szkoły (klasę w przypadku ucznia). Należy dołączyć oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. Praca powinna być zapisana w jednym pliku, a elementy graficzne w niej zawarte dołączone w osobnych plikach. Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu .zip lub .rar).
 
Praca z kategorii „grafika" - w dowolnym formacie graficznym. Praca powinna zawierać dane ucznia (nazwisko i imię autora, nazwę szkoły oraz klasę). Dołączyć oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu .zip lub .rar).
 
Praca z kategorii „film" (film nakręcony telefonem komórkowym) – w formacie .mp4, .mpg lub .avi. Praca powinna zawierać dane ucznia (nazwisko i imię autora, nazwę szkoły oraz klasę). Dołączyć oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu .zip lub .rar).
 
Prace należy nadsyłać do dnia 31 stycznia 2019 r., wyłącznie w formie elektronicznej, na adres: pknkonkurs@pkn.pl. W temacie korespondencji wpisać: Konkurs – praca ucznia/praca nauczyciela. W załączniku – wstawić spakowane i opisane pliki (nazwisko i imię, esej/grafika/film/scenariusz).
 


W realizacji Konkursu wspierają nas:


Patroni honorowi

Logo MEn      Logo MŚ     Logo OHP             LOGO MKO

Wsparcie metodyczne

Logo ORE         Logo Łodzkie centrum doskonalenia              Logo OEIIZK


Patroni medialni

logo Perspektywylogo Perspektywylogo Perspektywy          Logo Aura        Logo Ekologia.pl     

 

Pobierz plakat >>