Regulamin szkoleń tradycyjnych organizowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny

 

      § 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin") określa zasady udziału w szkoleniach tradycyjnych otwartych organizowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
 2. Organizatorem szkoleń jest Polski Komitet Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa.
 3. Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi.

  § 2. Definicje
 1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Klient nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.
 2. Organizator – Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).
 3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie przez Klienta pisemnej bądź e-mailowej (pod adresem szkolenia@pkn.pl) informacji o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
 4. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.
 5. Uczestnik – osoba, która poprzez przysłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu, za które została wniesiona opłata.
 6. Zgłoszenie – podanie swoich danych w interaktywnym formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie https://wiedza.pkn.pl/web/szkolenia/formularz-zgloszenia lub przesłanie zgłoszenia faxem lub e-mailem.
 7. Strona Organizatora – strona https://wiedza.pkn.pl/web/szkolenia/start, na której dokonuje się zgłoszenia na szkolenie.

  § 3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu otwartym
 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez Polski Komitet Normalizacyjny przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym w formie:
 • oferty publikowanej na stronie internetowej: https://wiedza.pkn.pl/web/szkolenia/start, zawierającej opis szkolenia wraz z datą i miejscem jego realizacji oraz ceną,
 • działań promocyjno-sprzedażowych (mailing, ulotka, baner).
 1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego dostępnego przy każdym szkoleniu na stronie Organizatora lub przesłanie wydrukowanego zgłoszenia faksem na numer: 22 55 67 786 lub mailem: szkolenia@pkn.pl i dokonanie opłaty[1] za szkolenie.
 1. Organizator na 7 dni przed datą szkolenia wysyła pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników potwierdzenie wraz ze szczegółowymi informacjami o szkoleniu (tj. dokładne miejsce szkolenia, informację o płatności, o przysługującym rabacie oraz szczegółowy program szkolenia).
 2. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. PKN zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.

  § 4. Warunki płatności
 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie https://wiedza.pkn.pl/web/szkolenia/start w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.
 2. W cenie szkolenia Uczestnicy otrzymują od Organizatora: materiały szkoleniowe w formie drukowanej bądź elektronicznej, Zaświadczenie/Certyfikat o ukończeniu szkolenia.
 3. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 4. Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na konto NBP O/O Warszawa 78 1010 1010 0050 6322 3100 0000 po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia.
 5. Tytuł przelewu powinien zawierać temat szkolenia, nazwę firmy/klienta/uczestnika oraz datę szkolenia.
 6. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom na zakończenie szkolenia.

  § 5. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.
 2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Klienta/Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient otrzymuje zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.

  § 6. Rezygnacja ze szkolenia
 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga przesłania jej faksem na numer: 22 55 67 786 lub e-mailem: szkolenia@pkn.pl.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie dłuższym niż 7 dni przed szkoleniem Klient/Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 3. Odwołanie zgłoszenia przez Klienta/Uczestnika w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem lub brak udziału w szkoleniu skutkuje obciążeniem go całością kosztów szkolenia.
 4. W razie nieprzewidzialnych okoliczności dopuszczalna jest ewentualna zmiana uczestnika szkolenia.

  § 7. Reklamacje
 1. Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej. Reklamacja powinna być złożona w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego można dokonać w następujących formach:
 1. pisemnie na adres: Polski Komitet Normalizacyjny, Wydział Relacji Zewnętrznych, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa,
 2. na adres e-mail: szkolenia@pkn.pl.
 1. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje do 14 dni od daty wpływu do siedziby firmy a o ich rezultacie powiadomi niezwłocznie Klienta/Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.

  § 8. Rabaty
 1. PKN dla uczestników szkoleń otwartych udziela rabatu w wysokości 20 % (kod rabatowy umieszczany jest każdorazowo w wysyłanym potwierdzeniu o zbliżającym się szkoleniu) na zakup dowolnej normy, w okresie od momentu dokonania zapłaty za szkolenie do 14 dni po jego zakończeniu.
 2. Dla klientów, którzy otrzymają fakturę z odroczonym terminem płatności (jednostki sektora finansów publicznych), rabat na zakup norm obowiązuje od momentu wysłania przez Organizatora potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie.

  § 9. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu skorzystania z usługi szkoleniowej.
 2. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami.
 4. W sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych: tel. 22 5567661 e-mail daneosobowe@pkn.pl.

  § 10. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 maja 2018 r..
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 [1] Jednostki sektora finansów publicznych dokonują płatności przelewem na konto po otrzymaniu faktury, która zostanie wystawiona w ostatnim dniu szkolenia, z 14 dniowym terminem płatności, liczonym od daty wystawienia faktury, pod warunkiem zaznaczenia tego w formularzu zgłoszenia na szkolenie.