Polskie Normy

Od 1994 roku w Polsce istnieje tylko jeden dokument o randze normy krajowej – Polska Norma (PN). Wyłączne prawo do nadawania dokumentom statusu Polskiej Normy przysługuje PKN. Nadanie dokumentowi statusu Polskiej Normy (zatwierdzenie) świadczy o tym, że dokument opracowano zgodnie z zasadami normalizacji dobrowolnej.

Fot. Fotolia


Polskie Normy nie są informacją publiczną

PKN jest właścicielem praw autorskich zarówno do Polskich Norm opracowanych na potrzeby krajowe, jak i do Norm Międzynarodowych i Europejskich, opracowywanych odpowiednio przez międzynarodowe i europejskie organizacje normalizacyjne, których jest członkiem (z mocy tego członkostwa). Wspomniane organizacje są stowarzyszeniami prywatnymi i działają na podstawie własnych statutów. Ponad 90% Polskich Norm jest implementacją Norm Europejskich i Międzynarodowych. Upublicznienie treści norm stoi w sprzeczności z zasadami funkcjonowania europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, które zakładają, że dochody ze sprzedaży norm mają pokrywać koszty działalności jednostek normalizacyjnych. Również w prawodawstwie UE dotyczącym dostępu do informacji publicznej Normy Europejskie (nawet te zharmonizowane) są wyłączone spod rygorów tego prawa jako dokumenty techniczne.