Uczelnie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Zajęcia „Normalizacja” realizowane są na Wydziale Odlewnictwa AGH w ramach przedmiotu: Zintegrowane Systemy Zarządzania”.

Politechnika Koszalińska w Koszalinie

Politechnika Koszalińska w Koszalinie

Zajęcia z przedmiotu „NORMALIZACJA” w formie wykładów prowadzone są na Wydziale Mechanicznym na II stopniu kierunków Technika Rolnicza i Leśna oraz Technologia Żywności i Żywienia Człowieka.

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Przedmiot Normalizacja prowadzony jest na studiach drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania.

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Zajęcia z „Podstaw normalizacji” prowadzone są na wszystkich pięciu wydziałach: Budownictwa i Architektury, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Mechatroniki i Budowy Maszyn, Zarządzania i Modelowania Komputerowego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Przedmiot „NORMALIZACJA” realizowany na dwóch kierunkach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (WIMiM): „Inżynieria materiałowa” i „Mechanika i budowa maszyn”. Ponadto został wprowadzony od roku akademickiego 2012/2013 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu ( WTMiT) na kierunku „ Budowa jachtów”.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Zajęcia z przedmiotu "Podstawy normalizacji - w działalności technicznej i gospodarczej" od ub. roku akademickiego prowadzone są dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydziale Inżynierii Mechanicznej oraz Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki.

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Prowadzi zajęcia z "Podstaw normalizacji" na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Przedmiot „Podstawy normalizacji” jest realizowany..

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Zajęcia z Podstaw Normalizacji prowadzone są na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa.