Audit wewnętrzny wg znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02


Laboratorium
Fot. Adobe Stock

Wykładowca: Grażyna Chojnacka-Kalinowska

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników ze zmianami w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w porównaniu z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Omówienie i interpretacja wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Wpływ zmian w normie na sposób auditowania i wybór auditowanych obszarów. Zapoznanie uczestników z procesem prowadzenia auditów wewnętrznych.
Szkolenie jest skierowane do osób pracujących w systemie zarządzania, auditorów wewnętrznych, którzy będą oceniać wdrożenie systemu zarządzania i kompetencje techniczne wg wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Zagadnienia:
•    Omówienie i interpretacja wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
•    Dokumentowanie systemu zarządzania wg znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
•    Dokumenty stanowiące kryteria auditu
•    Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów
•    Podejście procesowe, ocena ryzyk i szans
•    Ocena wdrożenia nowych elementów
•    Dokumentowanie auditów

Uczestnicy otrzymają:
• materiały szkoleniowe (nie zawierają norm i przepisów);
rabat na zakup norm – 20%;
• zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia.

Terminy szkoleń: 12-13.06.2019 r.

Czas trwania szkolenia: 2 dni (9.00-15.30)

Cena szkolenia/osobę: 690,00 zł netto; 848,70 zł brutto

W cenę wliczone są: poczęstunki w trakcie przerw i obiad.
 
Miejsce szkolenia:
Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

 
 


 
Przyjmowanie zgłoszeń: 
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie interaktywnego formularza zgłoszenia. Formularz można również wydrukować i przesłać faksem na numer: 22 55 67 786 lub mailem: szkolenia@pkn.pl
 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Forma płatności: 
Przelewem na konto NBP O/O Warszawa 78 1010 1010 0050 6322 3100 0000 po otrzymaniu potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia. 
Ww. potwierdzenie wysyłane jest na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.