Dyrektywa ciśnieniowa PED

Szkolenie
Fot. Adobe Stock


Wykładowca: Marta Wojas

Cele szkolenia:

Szkolenie dotyczy wymagań zasadniczych, jakie powinny spełniać urządzenia ciśnieniowe i zespoły urządzeń ciśnieniowych określone w dyrektywie 2014/68/UE, której celem jest zapewnienie swobodnego przepływu takich urządzeń w Unii Europejskiej z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa ich eksploatacji.

Dyrektywa w sprawie projektowania, wytwarzania i oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych; adresowana jest do producentów odpowiedzialnych za całość produktu, również do upoważnionych dystrybutorów i importerów działających w tej dziedzinie.
Podczas szkolenia omówione zostaną wymagania zasadnicze ww. dyrektywy oraz wskazane zostaną sposoby ich spełnienia.
Do przygotowania szkolenia wykorzystano oficjalne tłumaczenie dyrektywy, opublikowane na stronach KE, rozporządzenie wdrażające tę dyrektywę do prawa krajowego oraz normy zharmonizowane.

Zagadnienia:

  • Dyrektywa ciśnieniowa jako przepis prawa europejskiego i jej wdrożenie do prawa krajowego;
  • Główne cele i tematyka dyrektywy PED;
  • Wymagania zasadnicze;
  • Jak spełniać wymagania zasadnicze;
  • Ocena zgodności;
  • Nadzór rynku.

Uczestnicy otrzymają:
• materiały szkoleniowe (nie zawierają norm i przepisów);
rabat na zakup norm – 20%;
• zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia.

Terminy szkolenia:

  • 30.05.2019 r.

Czas trwania szkolenia:  1 dzień (8:00 - 15:30)

Cena szkolenia/osobę: 490,00 zł netto; 602,70 zł brutto

W cenę wliczone są: poczęstunki w trakcie przerw i obiad.

Miejsce szkolenia:
Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

 
 

 

Przyjmowanie zgłoszeń: 
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie interaktywnego formularza zgłoszenia. Formularz można również wydrukować i przesłać faksem na numer: 22 55 67 786 lub mailem: szkolenia@pkn.pl
 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Forma płatności: 
Przelewem na konto NBP O/O Warszawa 78 1010 1010 0050 6322 3100 0000 po otrzymaniu potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia. 
Ww. potwierdzenie wysyłane jest na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.