R6-P1-Z1

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu

Prosimy o wypełnienie formularza. Pola oznaczone (*) są wymagane.
Formularz zgłoszenia po wypełnieniu można także wydrukować i przesłać faxem lub e-mailem: fax 22 55 67 786, e-mail: szkolenia@pkn.pl

DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO - dane do faktury:

OSOBY ZGŁOSZONE

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z PKN

Należność za uczestnictwo w szkoleniu w wysokości:
zł + 23 % VAT/osobę)
zobowiązujemy się wpłacić na konto: NBP O/O W-wa 78 1010 1010 0050 6322 3100 0000 po otrzymaniu potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia. Ww. potwierdzenie wysyłane jest na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
W dokumencie przelewu należy podać nazwę i datę szkolenia.

Jednostki sektora finansów publicznych dokonują płatności przelewem na ww. konto po otrzymaniu faktury, która zostanie wystawiona w ostatnim dniu szkolenia, z 14 dniowym terminem płatności, liczonym od daty wystawienia faktury, pod warunkiem zaznaczenia tego w formularzu.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. PKN zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed szkoleniem lub brak udziału w szkoleniu skutkuje obciążeniem firmy/organizacji/instytucji zgłaszającego uczestnika całością kosztów szkolenia.