R3-P1-Z1

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu

Prosimy o wypełnienie formularza. Pola oznaczone (*) są wymagane.
Formularz zgłoszenia po wypełnieniu można także wydrukować i przesłać e-mailem na adres: szkolenia@pkn.pl

DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO - dane do faktury:

OSOBY ZGŁOSZONE

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z PKN

Należność za uczestnictwo w szkoleniu w wysokości:

zobowiązujemy się wpłacić na konto: NBP O/O W-wa 78 1010 1010 0050 6322 3100 0000 po otrzymaniu potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia.
Ww. potwierdzenie wysyłane jest na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
W dokumencie przelewu należy podać nazwę i datę szkolenia.

Jednostki sektora finansów publicznych dokonują płatności przelewem na ww. konto po otrzymaniu faktury, która zostanie wystawiona w ostatnim dniu szkolenia, z 14 dniowym terminem płatności, liczonym od daty wystawienia faktury, pod warunkiem zaznaczenia tego w formularzu.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
PKN zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.

Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem lub brak udziału w szkoleniu skutkuje obciążeniem firmy/organizacji/instytucji zgłaszającego uczestnika całością kosztów szkolenia.

Na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) podmiot zgłaszający powierza zgłoszone za pośrednictwem niniejszego zamówienia dane osobowe osób zgłoszonych, w celu realizacji szkolenia oraz w celu wystawienia zaświadczeń/certyfikatów.
Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 14, 00-050 Warszawa, będzie przetwarzał te dane nie dłużej niż trzy lata.
PKN oświadcza, że będzie przetwarzał dane zgodnie z RODO w szczególności zapewni określone w przepisach prawa środki bezpieczeństwa.

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) z siedzibą ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, jako administrator danych osobowych informuje, że podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej.
Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia.
Dane będą przetwarzane na czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami.
W sprawach spornych przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych: tel. 22 5567661, e-mail: daneosobowe@pkn.pl.