O komunikatach Prezesa PKN

system Fot. Adobe Stock/ © duncanandison
Fot. Adobe Stock/ © duncanandison


W systemie normalizacji dobrowolnej, a taki obowiązuje w Polsce od 1994 r., stosowanie terminów: obowiązywanie normy, okres obowiązywania jest niewłaściwe. Poprawne są pojęcia normy aktualnej i wycofanej (nieaktualnej). System dobrowolny nie zabrania stosowania norm wycofanych.

Okres aktualności PN liczy się od momentu jej opublikowania do momentu wycofania. Wycofanie PN następuje na skutek utraty aktualności jej postanowień, przy czym PN może być zastąpiona normą uaktualniającą te postanowienia lub wycofana bez zastąpienia. W przypadku zastąpienia - w chwili opublikowania nowej PN następuje automatycznie wycofanie normy już nieaktualnej, ponieważ pragmatyka normalizacyjna nie dopuszcza aktualności dwóch norm na ten sam temat.

Od momentu wejścia w struktury europejskiej normalizacji i harmonizacji polskiego prawa technicznego z europejskim PKN jest zobowiązany do wprowadzenia każdej Normy Europejskiej w ściśle określonym terminie – identycznym dla wszystkich krajów uczestniczących w Jednolitym Rynku Europejskim, co zapewnia swobodny przepływ towarów bez barier technicznych. Jednocześnie z wprowadzeniem nowej normy PKN jest zobowiązany do wycofania normy nieaktualnej.

Europejski system oceny zgodności dopuszcza okresowe stosowanie norm wycofanych w procedurach oceny zgodności równolegle z normami aktualnymi – terminy takiego okresu podaje przedmowa Normy Europejskiej, ale terminy te mogą być zmienione przez legislatorów. Użytkownicy norm, w znacznej większości, łączą wycofanie normy z niemożnością jej stosowania (reminiscencje systemu obligatoryjnego).

Komunikaty Prezesa PKN w sprawie stosowania PN wycofanych jako dokumentów odniesienia w systemie oceny zgodności powstały wyłącznie w celach informacyjnych dla klientów PKN. Komunikaty znoszą tę wątpliwość (alternatywnym rozwiązaniem byłoby wycofywanie norm zastępowanych dopiero na koniec okresu przejściowego, ale byłoby to sprzeczne z zasadami normalizacji). Nie mają one mocy prawnej, ponieważ PKN nie jest odpowiedzialny za system oceny zgodności i nie może stanowić prawa w tym (i w żadnym) zakresie (PKN nie jest organem administracji rządowej). PKN podaje w komunikatach tylko terminy zamieszczone w Normie Europejskiej, ponieważ nie jest uprawniony do oficjalnego określania terminów urzędowych.

Oficjalne terminy dla norm zharmonizowanych podaje Dziennik Urzędowy UE. Dwa razy w roku Prezes PKN ogłasza w Monitorze Polskim wykaz norm zharmonizowanych wg stanu na 31 grudnia i 30 czerwca. W tych wykazach podaje się także oficjalne terminy okresów przejściowych wg danych z D.U. UE.

Na stronie www.pkn.pl w zakładce Normy a prawo są zamieszczone wykazy norm zharmonizowanych z podanymi okresami stosowania norm wycofanych. Te wykazy są aktualizowane w ślad za zmianami w D. U. UE, ale również nie mają mocy prawnej.