Prawa autorskie do PN

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. z Dz. U. 2015 r. poz. 1483) Polskie Normy są chronione prawem autorskim jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (PKN). Wydawanie i rozpowszechnianie Polskich Norm na dowolnym nośniku (papierowym lub elektronicznym) wymaga uzyskania zgody PKN. PN i inne produkty normalizacyjne posiadają oznakowanie w postaci znaku wodnego. Publikowanie dokumentów nieposiadających oznakowania PKN jest niezgodne z aktualnym stanem prawnym, a informacje zawarte w takich dokumentach mogą być niekompletne lub nieaktualne.

Ludzik z dokumentem przekonuje ludzika z piórem do podpisania

Warunki wykorzystywania praw autorskich do PN i innych dokumentów normalizacyjnych zostały uregulowane w Regulaminie przedruków.

Jednorazowe zezwolenie na przedruk norm może zostać wydane przez Wydział Sprzedaży i Marketingu na podstawie przedłożonego wniosku. Zasady określone w regulaminie nie mają jednak zastosowania w przypadku korzystania z utworów chronionych przez szczególnego rodzaju podmioty do celów dydaktycznych, tj. instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu (art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W przypadku cytatu stosuje się postanowienia art. 29 w zw. z art. 34 i 35 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o ograniczeniu wyłącznego prawa autorskiego na rzecz dozwolonego użytku. 

Naruszenie praw PKN jest przestępstwem i podlega postępowaniu karnemu w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Polski Komitet Normalizacyjny jako członek międzynarodowych organizacji normalizacyjnych ISO i IEC oraz europejskich organizacji normalizacyjnych CEN i CENELEC, które są organizacjami prywatnymi, jest zobowiązany do ochrony praw autorskich do norm opracowywanych w tych organizacjach. Normy Międzynarodowe i Europejskie są wprowadzone do zbioru Polskich Norm i podlegają podwójnej ochronie jako Polskie Normy oraz Normy Międzynarodowe czy Europejskie.