Prawa autorskie do PN

Ludzie z dokumentami Fot. Adobe Stock/ © SFIO CRACHO
Fot. Adobe Stock/ © SFIO CRACHO


Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. z Dz. U. 2015 r. poz. 1483) Polskie Normy są chronione prawem autorskim jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (PKN). Stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy  o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.). Wydawanie i rozpowszechnianie Polskich Norm na dowolnym nośniku (papierowym lub elektronicznym) wymaga uzyskania zgody PKN. PN i inne produkty normalizacyjne posiadają oznakowanie w postaci znaku wodnego. Publikowanie dokumentów nieposiadających oznakowania PKN jest niezgodne z aktualnym stanem prawnym, a informacje zawarte w takich dokumentach mogą być niekompletne lub nieaktualne.

Warunki wykorzystywania praw autorskich do PN i innych dokumentów normalizacyjnych zostały uregulowane w Regulaminie przedruków. Jednorazowe zezwolenie na przedruk norm może zostać wydane przez Wydział Relacji Zewnętrznych na podstawie przedłożonego wniosku.

Instytucje oświatowe oraz podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mogą na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia działalności naukowej korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać w tym celu rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów (art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
W przypadku cytatu stosuje się postanowienia art. 29 w zw. z art. 34 i 35 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Naruszenie praw PKN jest przestępstwem i podlega postępowaniu karnemu w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Polski Komitet Normalizacyjny jako członek międzynarodowych organizacji normalizacyjnych ISO i IEC oraz europejskich organizacji normalizacyjnych CEN i CENELEC, które są organizacjami prywatnymi, jest zobowiązany do ochrony praw autorskich do norm opracowywanych w tych organizacjach. Normy Międzynarodowe i Europejskie są wprowadzone do zbioru Polskich Norm i podlegają podwójnej ochronie jako Polskie Normy oraz Normy Międzynarodowe czy Europejskie.