Prawa autorskie do PN

Ludzie z dokumentami
Fot. Adobe Stock


Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. z Dz. U. 2015 r. poz. 1483) Polskie Normy są chronione prawem autorskim jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (PKN). Stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy  o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. z 2017. poz. 880). Wydawanie i rozpowszechnianie Polskich Norm na dowolnym nośniku (papierowym lub elektronicznym) wymaga uzyskania zgody PKN. PN i inne produkty normalizacyjne posiadają oznakowanie w postaci znaku wodnego. Publikowanie dokumentów nieposiadających oznakowania PKN jest niezgodne z aktualnym stanem prawnym, a informacje zawarte w takich dokumentach mogą być niekompletne lub nieaktualne.

Warunki wykorzystywania praw autorskich do PN i innych dokumentów normalizacyjnych zostały uregulowane w Regulaminie przedruków. Jednorazowe zezwolenie na przedruk norm może zostać wydane przez Wydział Relacji Zewnętrznych na podstawie przedłożonego wniosku.

Należy wskazać, że bez zezwolenia twórcy pierwotnego instytucje oświatowe, uczelnie oraz jednostki naukowe - w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki -  mogą na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia badań naukowych, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać w tym celu rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów. (art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
W przypadku cytatu stosuje się postanowienia art. 29 w zw. z art. 34 i 35 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Naruszenie praw PKN jest przestępstwem i podlega postępowaniu karnemu w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Polski Komitet Normalizacyjny jako członek międzynarodowych organizacji normalizacyjnych ISO i IEC oraz europejskich organizacji normalizacyjnych CEN i CENELEC, które są organizacjami prywatnymi, jest zobowiązany do ochrony praw autorskich do norm opracowywanych w tych organizacjach. Normy Międzynarodowe i Europejskie są wprowadzone do zbioru Polskich Norm i podlegają podwójnej ochronie jako Polskie Normy oraz Normy Międzynarodowe czy Europejskie.