Projektowanie konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem Eurokodów

W świetle polskich przepisów dotyczących budownictwa projektowanie konstrukcji budowlanych jest prowadzone w naszym kraju z wykorzystaniem Eurokodów (Norm Europejskich dotyczących projektowania konstrukcji). Obecnie dysponujemy polskimi wersjami wszystkich Eurokodów niezbędnych do projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Wyjątek stanowi sześć części Eurokodu 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym, które zostały wprowadzone do zbioru Polskich Norm jedynie w języku oryginału (ze względu na asejsmiczne położenie Polski nie przewiduje się tłumaczenia).
Polskie Normy własne (krajowe) od 1 kwietna 2010 roku mają status norm wycofanych (zostały zastąpione pakietem Eurokodów – lista wzajemnych powiązań przy zastępowaniu w Załączniku A).
W okresie przejściowym można projektować konstrukcje także na podstawie Polskich Norm własnych pod warunkiem, że odpowiedni wniosek (pozwolenie na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego, zmiana projektu budowlanego, zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego) zostanie złożony przed 1 stycznia 2021 r.

Kobieta architekt z ołówkiem rysująca projekt budowlany
Fot. Adobe Stock/ © Sergey Nivens
 

W drugiej połowie 2015 r. w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN) rozpoczęły się prace nad II edycją Eurokodów. Celem tych prac jest ujednolicenie i uproszczenie norm przez m.in. ograniczenie do minimum tzw. Załączników krajowych (NA). Docelowo zakłada się pozostawienie do ustalenia krajowego jedynie parametrów odnoszących się do oddziaływań meteorologicznych i sejsmicznych oraz opisujących warunki gruntowe. Obecnie trwają prace nad nowymi projektami norm w Grupach Projektowych (Project Teams) CEN/TC 250  w ramach faz I–IV. Faza I dobiegła końca. Zakończenie kolejnych przewiduje się następująco: fazy II –  październik 2020, fazy III – październik 2021, fazy IV – październik 2022. Lata 2023–2025 przeznaczone są na prace w ramach Narodowych Organizacji Normalizacyjnych.
Niezależnie od prac nad II edycją Eurokodów wciąż opracowywane są elementy dodatkowe (zmiany, poprawki, Załączniki krajowe) do pierwszej edycji. Aktualny stan ich wprowadzenia do zbioru Polskich Norm znajduje się w Załączniku B.