Projektowanie konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem Eurokodów

W świetle polskich przepisów dotyczących budownictwa, projektowanie konstrukcji budowlanych może być prowadzone w naszym kraju z wykorzystaniem Eurokodów (Norm Europejskich dotyczących projektowania konstrukcji) oraz Polskich Norm własnych. Wynika to z faktu, że Polskie Normy własne (krajowe), mające od 1 kwietna 2010 roku status norm wycofanych (zastąpione pakietem Eurokodów – listę wzajemnych powiązań przy zastępowaniu podano w Załączniku A do niniejszej informacji), są wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2017 poz. 2285).

Kobieta architekt z ołówkiem rysująca projekt budowlany

Obecnie dysponujemy polskimi wersjami wszystkich Eurokodów niezbędnych do projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Wyjątek stanowi sześć części Eurokodu 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym, które zostały wprowadzone do zbioru Polskich Norm jedynie w wersji oryginalnej. Ze względu na asejsmiczne położenie Polski nie przewiduje się tłumaczenia tego Eurokodu.

W drugiej połowie 2015 r. w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN) rozpoczęły się prace nad drugą edycją Eurokodów. Celem tych prac jest ujednolicenie i uproszczenie norm poprzez m.in. ograniczenie do minimum tzw. Załączników krajowych (NA). Docelowo zakłada się pozostawienie do ustalenia krajowego jedynie parametrów odnoszących się do oddziaływań meteorologicznych i sejsmicznych oraz opisujących warunki gruntowe. Obecnie trwają prace nad nowymi projektami norm w Grupach Projektowych (Project Teams) CEN/TC 250  w ramach faz I-IV. Zakończenie tego etapu prac planowane jest na 2022 rok.

Niezależnie od prac nad drugą edycją Eurokodów, wciąż opracowywane są elementy dodatkowe (zmiany, poprawki, Załączniki krajowe) do pierwszej edycji. Informacje na temat obecnego stanu ich wprowadzania do zbioru Polskich Norm znajdują się w aktualizowanym na bieżąco zestawieniu, stanowiącym Załącznik B do niniejszej informacji.