VI Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

(2017-10-04) logo konkursu

 


Już po raz szósty zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) wszystkich typów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja". W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym proponujemy trzy kategorie wyrazu dla uczniów: komiks, film i esej, a dla nauczycieli scenariusz lekcji obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule Konkursu.

Tytuł VI Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja" brzmi:

Normy w ochronie środowiska

Zagadnienia związane z ochroną środowiska są we współczesnym świecie bardzo ważne. Nawiązują one do ustanowionego przez ONZ Światowego Dnia Środowiska, którego przesłaniem jest zgodność rozwoju cywilizacyjnego z rozwojem ekologicznym. Tegoroczna tematyka Konkursu koncentruje się na „związku ludzi z przyrodą", przypominając, że nie tylko jesteśmy częścią natury, ale jesteśmy również od niej zależni.

Każdy rodzaj działalności ludzkiej, w szczególności produkcja energii i ciepła, transport drogowy oraz rolnictwo, ma wpływ na zmiany w środowisku. Jego ochrona polega na zachowaniu, zbilansowanym użytkowaniu, odnawianiu zasobów i składników przyrody np. roślin, zwierząt i zieleni w miastach i wsiach. Dotyczy również nadzoru nad jakością powietrza i wody.

Dbałość o środowisko należy do priorytetowych kierunków polityki państwa. W Polsce odpowiednie przepisy prawne (ustawy i rozporządzenia) regulują ilość produkowanych i emitowanych do środowiska czynników szkodliwych, poprzez podanie krytycznych poziomów zagrożenia lub dopuszczalnych poziomów czynników szkodliwych. Pozostaje pytanie, jakie rozwiązania techniczne zastosować, aby osiągnąć wymagany prawnie poziom. Najpewniejszym sposobem spełnienia tych wymogów jest stosowanie odpowiednich norm technicznych, a deklarowanie zgodności produktu z normami staje się skutecznym narzędziem marketingowym.

Ponad 1000 norm obejmuje zagadnienia takie jak: zrównoważone metody upraw, dostosowanie się do zmian klimatycznych, ograniczenie wpływu na środowisko czy wykorzystanie innowacyjnych technologii, które mają na celu wsparcie producentów żywności. Inne normy dotyczą zrównoważonego wykorzystania wody, ścieków, emisji zanieczyszczeń do atmosfery i gospodarowania odpadami.

Cele Konkursu:

  1. Upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
  2. Zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
  3. Zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

Konkurs jest przeprowadzany od 4 października 2017 roku do 25 stycznia 2018 roku. Aby wziąć w nim udział, należy zapisać się przez formularz zgłoszeniowy (poniżej) najpóźniej do 8 stycznia 2018 r.

Przed przystąpieniem do konkursu uczestnik zobowiązany jest:

  1. Zapoznać się z Regulaminem Konkursu;
  2. Wypełnić Formularz zgłoszeniowy;
  3. Wypełnić Oświadczenie uczestnika konkursu w sprawie przekazania praw autorskich.
     

Oceny nadesłanych prac dokona powołane przez Prezesa PKN jury konkursowe, składające się z przedstawicieli PKN i jednostek wspierających Konkurs metodycznie.

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 17 lutego 2018 r. na stronie internetowej PKN.

Kontakt: pawel.gorski@pkn.pl oraz tel. 22 556-76-39

Zalecana literatura

Aby lepiej przygotować się do Konkursu, warto zapoznać się z proponowanymi materiałami:


Przygotowanie pracy do wysłania

Praca opisowa (esej, scenariusz) - w formacie .doc, .docx. Praca powinna zawierać tytuł oraz metryczkę: nazwisko i imię autora, nazwę szkoły (klasę w przypadku ucznia). Należy dołączyć oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. Praca powinna być zapisana w jednym pliku, a elementy graficzne w niej zawarte dołączone w osobnych plikach. Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu .zip lub .rar).

Praca z kategorii „komiks" - w dowolnym formacie graficznym. Praca powinna zawierać dane ucznia (nazwisko i imię autora, nazwę szkoły oraz klasę). Dołączyć oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu .zip lub .rar).

Praca z kategorii „video" (film nakręcony telefonem komórkowym) – w formacie .mp4, .mpg lub .avi. Praca powinna zawierać dane ucznia (nazwisko i imię autora, nazwę szkoły oraz klasę). Dołączyć oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu .zip lub .rar).

 

Prace należy nadsyłać do dnia 25 stycznia 2018 r., wyłącznie w formie elektronicznej, na adres: pawel.gorski@pkn.pl. W temacie korespondencji wpisać: Konkurs – praca ucznia/praca nauczyciela. W załączniku – wstawić spakowane i opisane pliki (nazwisko i imię, esej/komiks/video/scenariusz).


W realizacji Konkursu wspierają nas:


Patroni honorowi

Logo MEn      Logo MŚ     Logo OHP             LOGO MKO


Wsparcie metodyczne

Logo ORE         Logo Łodzkie centrum doskonalenia              Logo OEIIZK


Patroni medialni

logo Perspektywy          Logo Aura        Logo Ekologia.pl     

 

Pobierz plakat >>
Plakat konkursu