Promotorzy Edukacji Normalizacyjnej

(2021-06-30)

Zasady przyznawania honorowego tytułu „Promotor Edukacji Normalizacyjnej" przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Mając na uwadze doniosłą rolę kształcenia w zakresie normalizacji i pragnąc dać wyraz szczególnej wdzięczności i uznania zasług dla krzewienia edukacji normalizacyjnej w oświacie i szkolnictwie wyższym, stanowi się co następuje:

1. Honorowy tytuł „Promotor edukacji normalizacyjnej" jest nadawany osobie (np.: nauczyciel, urzędnik, przedsiębiorca, dziennikarz itp.), która:

  • wspiera edukację normalizacyjną poprzez działania polityczne, organizacyjne, promocyjne, wydawnicze;
  • przyczynia się do rozpowszechniania wiedzy normalizacyjnej i propagowania normalizacji w nauczaniu i wychowywaniu;
  • czynnie uczestniczy w procesie wdrażania edukacji normalizacyjnej do praktyki nauczania i wychowywania (na każdym poziomie edukacyjnym) lub wykorzystuje w praktyce dorobek normalizacji w sferze edukacji, np. w procesie wychowywania, w zarządzaniu szkołą.

2. Nadanie honorowego tytułu następuje na podstawie decyzji Prezesa PKN na pisemny wniosek Kierownika Działu Edukacji Normalizacyjnej i po akceptacji przez Dyrektora Wydziału Realizacji Zewnętrznych.

3. Wyróżniona osoba otrzymuje stosowny dyplom potwierdzający nadanie tytułu, a jej sylwetka jest prezentowana na łamach „Wiadomości PKN" i w „Strefie Edukacji".


Promotor Edukacji Normalizacyjnej – 2015
Sylwetka mgr inż. Romana Budzyńskiego
Sylwetka mgr inż. Janusza Moosa

Promotor Edukacji Normalizacyjnej – 2016
Sylwetka mgr inż. Grażyny Gregorczyk
Sylwetka mgr Anny Kolano

Promotor Edukacji Normalizacyjnej – 2017
Sylwetka mgra inż. Bogdana Kruszakina

Promotor Edukacji Normalizacyjnej – 2018
Sylwetka Doroty Niedźwiedź
Sylwetka Przemysława Wójcika


Promotor Edukacji Normalizacyjnej – 2019
Sylwetka Bożeny Mayer-Gawron
Sylwetka Katarzyny Majewskiej-Mrówczyńskiej
 

Promotor Edukacji Normalizacyjnej – 2021
Sylwetka Edyty Lubienieckiej