Promotorzy Edukacji Normalizacyjnej

(2017-03-28)

Zasady przyznawania honorowego tytułu „Promotor Edukacji Normalizacyjnej" przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Mając na uwadze doniosłą rolę kształcenia w zakresie normalizacji i pragnąc dać wyraz szczególnej wdzięczności i uznania zasług dla krzewienia edukacji normalizacyjnej w oświacie i szkolnictwie wyższym, stanowi się co następuje:

1. Honorowy tytuł „Promotor edukacji normalizacyjnej" jest nadawany osobie (np.: nauczyciel, urzędnik, przedsiębiorca, dziennikarz itp.), która:

  • wspiera edukację normalizacyjną poprzez działania polityczne, organizacyjne, promocyjne, wydawnicze;
  • przyczynia się do rozpowszechniania wiedzy normalizacyjnej i propagowania normalizacji w nauczaniu i wychowywaniu;
  • czynnie uczestniczy w procesie wdrażania edukacji normalizacyjnej do praktyki nauczania i wychowywania (na każdym poziomie edukacyjnym) lub wykorzystuje w praktyce dorobek normalizacji w sferze edukacji, np. w procesie wychowywania, w zarządzaniu szkołą.

2. Nadanie honorowego tytułu następuje na podstawie decyzji Prezesa PKN na pisemny wniosek Pełnomocnika Prezesa ds. Polityki Edukacyjnej.

3. Wyróżniona osoba otrzymuje stosowny dyplom potwierdzający nadanie tytułu, a jej sylwetka jest prezentowana na łamach „Wiadomości PKN" i w „Strefie Edukacji".


Promotor Edukacji Normalizacyjnej – 2015

  1. Sylwetka mgr inż. Romana Budzyńskiego
  2. Sylwetka mgr inż. Janusza Moosa

Promotor Edukacji Normalizacyjnej – 2016

  1. Sylwetka mgr inż. Grażyny Gregorczyk
  2. Sylwetka mgr Anny Kolano

Promotor Edukacji Normalizacyjnej – 2017

  1. Sylwetka mgra inż. Bogdana Kruszakina