Promotorzy Edukacji Normalizacyjnej

(2023-04-24)

Zasady przyznawania honorowego tytułu „Promotor Edukacji Normalizacyjnej" przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Mając na uwadze doniosłą rolę kształcenia w zakresie normalizacji i pragnąc dać wyraz szczególnej wdzięczności i uznania zasług dla krzewienia edukacji normalizacyjnej w oświacie i szkolnictwie wyższym, stanowi się co następuje:

1. Honorowy tytuł „Promotor edukacji normalizacyjnej" jest nadawany osobie (np.: nauczyciel, urzędnik, przedsiębiorca, dziennikarz itp.), która:

  • wspiera edukację normalizacyjną poprzez działania polityczne, organizacyjne, promocyjne, wydawnicze;
  • przyczynia się do rozpowszechniania wiedzy normalizacyjnej i propagowania normalizacji w nauczaniu i wychowywaniu;
  • czynnie uczestniczy w procesie wdrażania edukacji normalizacyjnej do praktyki nauczania i wychowywania (na każdym poziomie edukacyjnym) lub wykorzystuje w praktyce dorobek normalizacji w sferze edukacji, np. w procesie wychowywania, w zarządzaniu szkołą.

2. Nadanie honorowego tytułu następuje na podstawie decyzji Prezesa PKN na pisemny wniosek Kierownika Działu Edukacji Normalizacyjnej i po akceptacji przez Dyrektora Wydziału Realizacji Zewnętrznych.

3. Wyróżniona osoba otrzymuje stosowny dyplom potwierdzający nadanie tytułu, a jej sylwetka jest prezentowana na łamach „Wiadomości PKN" i w „Strefie Edukacji".


Promotor Edukacji Normalizacyjnej 2015
Sylwetka mgr inż. Romana Budzyńskiego
Sylwetka mgr inż. Janusza Moosa

Promotor Edukacji Normalizacyjnej 2016
Sylwetka mgr inż. Grażyny Gregorczyk
Sylwetka mgr Anny Kolano

Promotor Edukacji Normalizacyjnej 2017
Sylwetka mgra inż. Bogdana Kruszakina

Promotor Edukacji Normalizacyjnej 2018
Sylwetka Doroty Niedźwiedź
Sylwetka Przemysława Wójcika


Promotor Edukacji Normalizacyjnej 2019
Sylwetka Bożeny Mayer-Gawron
Sylwetka Katarzyny Majewskiej-Mrówczyńskiej
 

Promotor Edukacji Normalizacyjnej 2021
Sylwetka Edyty Lubienieckiej

Promotor Edukacji Normalizacyjnej 2022
Sylwetka mgr Elżbiety Replińskiej

Promotor Edukacji Normalizacyjnej 2023
Sylwetka Donaty Andrzejczak